دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 10 ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد _ روانشناسی تربیتی

یکشنبه 18 اسفند 1392

 

 

 

 

 

 

آزمونک شماره 10 

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد 

روانشناسی تربیتی

 

 

 

1-    بر اساس نظریه هیلگارد و باور تفاوت بین یادگیری و عملکرد تفاوت بین:

 

الف)   رفتار قابل مشاهده و رفتار غیر قابل مشاهده

ب)  دانستن چگونه انجام دادن کار و انجام دادن آن کار است.

ج)  رفتارهای آشکار و نهان

د)  توانایی انجام اعمال مختلف و اعمال بیرونی و درونی است.

 

 

2- یاد گیرنده به هنگام سفر پاره ای از مسائل مربوط به رانندگی را یاد می گیرد. این یادگیری چه نام دارد:

 

الف) اکتشافی

ب) تصادفی

ج) در حد تسلط

د) طوطی وار

 

 

3- رابطه آموزش و یادگیری چگونه است؟

 

الف) هر دو مترادف می باشند.

ب) هدف از آموزش یادگیری است.

ج) هدف از یادگیری آموزش است.

د) هیچ رابطه ای با هم ندارند.

 

 

4- مهم ترین ویژگی کلاس این است که در آن:

 

الف) بر هدف های از پیش تعیین شده تأکید می شود.

ب) فعالیت شاگردان زیاد است.

ج) بین معلمان و شاگردان کنش متقابل وجود دارد.

د) دانش ها و مهارت ها از سوی معلم به شاگردان انتقال می یابد.  

 

 

5- دلیل استفاده از مرحله سوم طرح بازگشتی در پژوهش های تک آزمودنی یعنی مرحله ای که در آن عمل آزمایشی یا متغیر مستقل کنار گذاشته می شود، چیست؟

 

الف) کنترل عوامل متفرقه بر رفتار

ب) تأثیرات خود به خودی رفتار

ج) تأثیر عوامل رشد بر رفتار

د) تکرار آزمایش برای کسب نتایج تازه

 

 

6- بطور معمول بین بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی کدام ضریب همیشگی دیده می شود؟

 

الف)

ب) P

ج) 0

د) صفر

 

7- کدام روش پژوهشی کیفی نمی باشد؟

 

الف) آزمایشگری

ب) مورد پژوهی

ج) بررسی میدانی

د) قوم نگاری

 

 

8-در پژوهش های روانشناسی تربیتی منظور از پیش بینی چیست؟

 

الف) نوعی حدس عالمانه یا همان فرضیه است.

ب) تبیین روابط بین متغیرهاست.  

ج)  بیان رابطه علت و معلولی متغیرهاست.

د) بیان رابطه علی بین اعمال و بازده هاست.  

 

 

9- در روش تک آزمودنی اگر به بررسی وضعیت رفتار تغییر یافته در شرایط طبیعی غیر آزمایشگاهی توجه شود کدام مرحله از طرح پژوهشی را اجرا کرده ایم؟

 

الف) خط پایه

ب) پیگیری

ج) آزمایشی

د) مشاهده مستقیم

 

 

10- حاصل هر پژوهش موفقیت آمیز که نتیجه کلی در برداشت باشد، کدام است؟

 

الف) واقعیت

ب) قانون

ج) اصل

د) نظریه

 

 

پاسخنامه:

 

پاسخ

سوال

ب

1

ب

2

ب

3

ج

4

ب

5

ب

6

الف

7

ب

8

ب

9

ب

10

 
 
 
 
 
مطالب دیگر آزمونک ویژه کنکور روانشناسی
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشد آزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه اصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیت آزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضی آزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه