دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 4 _ روانشناسی رشد (کنکور ارشد و دکتری)

شنبه 31 مرداد 1394

 

پاسخ آزمونک شماره 4
روانشناسی رشد
ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری (سراسری و آزاد)

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه الف

2

گزینه الف

3

گزینه ب

4

گزینه الف

5

گزینه الف

6

گزینه الف

7

گزینه الف

8

گزینه الف

9

گزینه ب

10

گزینه الف

11

گزینه د

12

گزینه د

13

گزینه الف

 

 

مطالب دیگر آزمونک ویژه کنکور روانشناسی
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشد آزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه اصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیت آزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضی آزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه