دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی تربیتی، سال 93

دوشنبه 02 شهريور 1394

 

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی تربیتی 93

«دکتری تخصصی PH.D دانشگاه آزاد اسلامی»

درس روانشناسی رشد:

با توجه به اینکه سوالات کنکور 92 از کتاب خویی نژاد، لورابرگ و منصور بود، در سال 93 سوالات تقریبا از این سه کتاب نبود و منبع سوال در سال 93 از کتاب رشد دکتر احدی، محسنی و همچنین کتاب پاپالیا بود. قابل توجه داوطلبان در کنکور 93، 6 تا سوال از کلبرگ و 5 سوال از پردازش اطلاعات، 2 سوال از پیاژه و یک سوال از اریکسون بود.

 

 

کلبرگ

6 سوال

پاپالیا – هیلگارد – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

پیاژه

2 سوال

هیلگارد – سید محمدی – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

فروید

____

 

هال

1 سوال

احدی – محسنی

پردازش اطلاعات

5 سوال

پاپالیا – فروغان – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

مارسیا

1 سوال

فروغان – هیلگارد – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

برونفن برنر

1 سوال

فروغان – سید محمدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

نظریه پردازان

5 سوال

احدی – محسنی

قبل از تولد

4 سوال

احدی – محسنی – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

 
درس یادگیری:

همه سوالات از کتاب هرگنهان و یادگیری کدیور بودند.

 

تولمن

2 سوال

تعریف یادگیری

2 سوال

گاندی

2 سوال

نظریه اسناد

1 سوال

هب

1 سوال

اسکینر

3 سوال

مکاتب

4 سوال

شناختی

2 سوال

گشتالت 

1 سوال

تقویت ها

3 سوال

نظریه های انگیزشی

4 سوال

 

روانشناسی تربیتی:

تمامی سوالات از کتاب دکتر سیف و جزوه و کلاس های دکتر محمدی بوده اند.

 

تقویت ها و تنبیه

5 سوال

اسکینر

3 سوال

ثراندایک

 

بندورا

1 سوال

گشتالت

1 سوال

گانیه

1 سوال

هوش و خلاقیت

2 سوال

پیاژه

2 سوال

ویگوتسکی

1 سوال

حافظه

2 سوال

راهبردهای حافظه

1 سوال

نظریه های اسناد

1 سوال

انگیزش

2 سوال

طراحی آموزشی

2 سوال

یادگیری در حد تسلط

1 سوال

 

تحلیل سوالات درس اندازه گیری و ارزشیابی

تعاریف ارزشیابی و اصلاحات حوزه اندازه گیری

انازه گیری و ارزشیابی آموزشی

تعاریف ارزشیابی

2 سوال

تعاریف اندازه گیری

3 سوال

تعریف ضریب پایایی

تعریف پایایی

1 سوال

روش های تعیین پایایی

1 سوال

ضریب پایایی

2 سوال

آزمون ها (هوش – شخصیت)

نظریه های آزمون

3 سوال

هوش

شخصیت

اجرا، ؟ نمره گذاری و تحلیل آزمون

ضریب دشواری

2 سوال

ضریب تمیز

1 سوال

روش های آماری برای تفسیر نمره های آزمون

واریانس خطا

1 سوال

هنجارها و نیمرخ ها

1 سوال

نقطه برش

1 سوال

نمره معیار Z

1 سوال

همیشگی

1 سوال

اعتبار

اعتبار اختراقی

1 سوال

آزمون های تشریحی کوته پاسخ آزمون های عینی

آزمون عینی

1 سوال

 

آزمون تشریحی

1 سوال

پایایی آزمون

روش ضریب آلفا

1 سوال

 

اسپیرمن براون

1 سوال

 

 

بودجه بندی سوالات:

*روش تحقیق

انواع متغیرها: 3 سوال

سوال و فرضیه تحقیق: 1 سوال

روش های جمع آوری اطلاعات: 1 سوال

نمونه گیری: 2 سوال

انواع روش های تحقیق: 7 سوال

منابع: مبانی پژوهش/کرلینجر- روش تحقیق/دلاور

* آمار توصیفی

شاخص های مرکزی و پراکندگی: 1 سوال

همبستگی: 3 سوال

ضرایب همبستگی: 1 سوال

رگرسیون: 1 سوال

* آمار استنباطی

انواع خطا در استنباط آماری: 1 سوال

آزمون های آماری پارامتریک : آزمون Z، آزمون T، آزمون F (تحلیل واریانس) یک عاملی و دوعاملی: 4 سوال

منابع: تحلیل آماری/فرگوسن- استنباط آماری/هومن

 

 

مطالب دیگر اخبار مؤسسه
ثبت نام با تخفیف 30 درصدی کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری کنکور ارشد و دکتری 98 ثبت نام ارشد و دکتری روانشناسی لینک گروه دکتری و ارشدروانشناسی دفترچه سوالات کنکور دکتری مجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی سال 93 حضور خانم حربی (مشاور خانواده و تحصیلی) در موسسه کوثر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1393 تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی، سال 93 پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد سراسری روانشناسی تربیتی 1393 پاسخنامه سؤالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری آزاد 93