دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ضرایب منابع گرایش ها و معرفی رشته روانشناسی و علوم تربیتی