دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد

 

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی تربیتی

«دانشگاه آزاد»

نام درس

ضرایب

منابع

یادگیری

4

 • نظریه های یادگیری – دکتر سیف (1)
 • روانشناسی یادگیری – پروین کدیور (2)
 • روانشناسی یادگیری – دکتر درتاج (3)
 • جزوه استاد محمدی مؤسسه ماهان و نگاره (4)

سنجش و اندازه گیری

4

 • سنجش و اندازه گیری در پیشرفت تحصیلی – دکتر سیف

آمار و روش تحقیق

4

 • احتمالات و آمار کاربردی - دکتر علی دلاور (1)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد (2)
 • روش های آماری در علوم رفتاری – دکتر پاشا شریفی (3)
 • جزوه استاد حبیبی – موسسه نگاره و ندا (4)

روانشناسی تربیتی

4

زبان عمومی

1

 •  دکتر رضا خیر آبادی انتشارات فرهنگ(1) (کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز)

انگیزش

4

 • انگیزش و هیجان – مارشال ریو – سید محمدی (1)
 • انگیزش و هیجان – دکتر خداپناهی – (2)

استعداد تحصیلی

1

استعداد تحصیلی محمد وکیلی – هادی مسیح خواه انتشارات فرهنگ

 
 

منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)