دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روانشناسی سازمانی

روان شناسی صنعتی و سازمانی پلی است بین روان شناسی محض و مهندسی انسانی. این رشته عمدتا با علل و معلول های رفتاری و تاثیرات متقابل فرد و محیط و اثر گذاری محیط و فرد بر روی هم می پردازد. این شاخه از علم روانشناسی که محصول جامعه صنعتی دنیای معاصر است با شتاب زیادی در حال گسترش است و هم اینک بسیاری از صنایع تمایل بکارگیری از علم روان شناسی را نشان می دهند. مروری بر مقالات مربوطه در باره این علم را در این بخش شاهد خواهیم بود.