دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روان سنجی

روان سنجی عمدتاً با آما رو شیوه های سنجش در آموزش و پرورش و یادگیری و ارزیابی های روان شناختی از طریق آزمونهای روانی و شیوه های گزینش و سرند کردن داده ها در ارتباط است. اجرای آزمونهای روانی- تشخیصی، سنجش هوش، شخصیت، آسیبهای مغزی و عقب ماندگی های ذهنی از جمله کارهای این شاخه از علم روان شناسی است. مقالات متعددی در این باره وجود دارد که به بررسی پاره های از آنها می پردازیم.