دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جزیره کیش

نمایندگی مؤسسه آموزش آزاد عالی نگاره در جزیره کیش :

 

مدیر اجرائی: مهندس دانشور کیان 09171480712