دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های ارشد آزاد (کد A) ترم زمستان 92

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد آزاد روانشناسی
ترم زمستان 
92 (بهمن ماه)  

کد A

نام درس

مدت دوره (ساعت)

استاد

روز

ساعت

هزینه

تربیتی

30

رحیمی

چهارشنبه

17-20

180,000

آمار

40

حبیبی

پنج شنبه

8-12

300,000

رشد

30

محمدی

پنج شنبه

13-16

180,000

مرضی

30

محمدی

پنج شنبه

16-18

180,000

فیزیولوژی

30

پیری

پنج شنبه

18-20

180,000

زبان

30

ترکاشوند

جمعه

8-11

180,000

علم النفس

20

محمدی

جمعه

11-13

160,000

شخصیت

20

محمدی

جمعه

14-16

160,000

عمومی

30

محمدی

جمعه

16-18

180,000

روانسنجی

40

طاهری

چهارشنبه

14-17

300,000