دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام.نظام روانشناسی به کدام گرایش روانشناسی تعل


پرسش : با سلام.نظام روانشناسی به کدام گرایش روانشناسی تعلق میگیره؟ و در چه مقطعی؟ ارشد یا دکتری؟

پاسخ :

با سلام به تمام گرایش هایی ارشد روان شناسی تعلق می گیرد


1392-07-20