دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برای قبولی ارشد روانشناسی بالینی علوم تحقیقات تهرا


پرسش : برای قبولی ارشد روانشناسی بالینی علوم تحقیقات تهران باید چه درصد هایی را زد؟

پاسخ :

با سلام

حداقل درصد قبولی 50 درصد میباشد.


1394-01-02