دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

شیلر کیخاونی رتبه 13 کنکور دکتری روانشناسی عمومی