دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کتاب آسیب شناسی روانی هالجین ترجمه سید محمدی