دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 1 _ ویژه کارشناسی ارشد پیام نور

یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 1

ویژه ارشد پیام نور

 

1-    نیروی سوم در علم روان شناسی کدام است؟

الف) انسان گرایی

ب) رفتاری

ج) زیستی

د) شناختی

 

2-    روان شناسان شناختی معتقدند که اداک، یک فرایند........ است.

الف) زیستی

ب) فعال

ج) عصبی

د) انفعالی

 

3-    نظریه «مزلو» در چهارچوب کدام یک از رویکردهای روان شناختی قرار می گیرد؟

الف) رفتاری

ب) شناختی

ج) پدیدار شناختی

د) روان تحلیلی

 

4-    در کدام رویکرد، روان شناسان بر قیاس بین ذهن و کامپیوتر تکیه می کنند؟

الف) رفتاری

ب) شناختی

ج) زیست شناختی

د) پدیدار شناختی

 

5-    رویکردی که مؤلفه های بنیادین ذهن را توصیف می کند چه نام دارد؟

الف) کنش گرایی

ب) ساختار گرایی

ج) پدیدار شناختی

د) روان پویایی

 

6-    روان شناسی که فقط از طریق پرسشنامه و مصاحبه به بررسی فرضیه های خود می پردازد از چه روشی استفاده می کند؟

الف) زمینه یابی

ب) مشاهده مستقیم

ج) آزمایشی

د) آماری

 

7-    کدام نظریه افراد را شبیه دانشمندانی بالفطره در نظر می گیرد که جهان را مشاهده می کنند و فرضیه می سازند،این فرضیه ها را آزمایش می کنند و به نظریه هایی می رسند؟

الف) سازه شخصی

ب) مراجع محوری

ج) روان تحلیلی

د) خودشکوفایی

 

8-    در روش «زمینه یابی» ......

الف) به گذشته افراد توجه شود.

ب) نخستین مراحل پژوهش انجام می گیرد.

ج) مشاهده غیر مستقیم مطرح می شود.

د) نیاز به پژوهشگر با تخصص بالا وجود دارد.

 

9-    وقتی روان شناسان سعی می کنند برای رفتارهای انسان قانون کلی پیدا کنند، در واقع....

الف) جزء را فدای کل می کنند.

ب) جزئی را فدای کلی می کنند.

ج) کل را فدای جزء می کنند.

د) ذهنیت را فدای عینیت می کنند.

 

10-    تجربی نگرها و رفتارنگرها در کدام یک از اصول زیر با هم اختلاف دارند؟

الف) ذهن گرایی

ب) آزمایشگری

ج) محیط گرایی

د) ذات گرایی

 

 

مشاهده پاسخ آزمونک شماره یک

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه