دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 12 درس علم النفس به همراه پاسخنامه_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

آزمونک شماره 12

درس علم النفس

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

1-     در روانشناسی امروز ..................... مورد مطالعه قرار می گیرد و ...................... به حکمت واگذار شده است.

الف)قوای نباتی – ماهیت جان

ب) نمودهای رفتاری – کیفیات نفس

ج) نمودهای رفتاری – ماهیت جان

د) قوای نباتی – شناخت

 

 

2-     این جمله از کیست؟ «نفس ............ نه طول دارد. نه عرض و نه عمق، نوری است از انوار باریتعالی»

الف) شیخ اشراق

ب) ابن سینا

ج) کندی

د) ابوبکر رازی

 

 

3-     بر اساس نظر کندی، قوه عاقله قوه ای است که انواع:

الف) اشخاص و ابزار را درک می کند.

ب) اجناس را درک می کند نه اشخاص را

ج) اجناس و اشخاص را درک می کند.

د) اشخاص را درک می کند نه اجناس را

 

 

4-     در نظر کندی، نفس دارای قوای ................... است.

الف) عقلی و شهودی

ب) حسی و عقلی

ج) نظری و عملی

د) شهودی و غضبی

 

 

5-     از دیدگاه کندی، کدام عضو بدن، آلت مشترک بین حس و عقل است؟

الف) قلب

ب) مغز

ج)  بساوایی

د) بینایی

 

 

6-     از دیدگاه کندی، عقل مستفاد نفس است:

الف) عقل بالقوه

ب) عقل بالفعل

ج) عقل ظاهر

د) عقلی که در نفس از قوه به سوی فعلیت می رود.

 

 

7-     طبق نظریه اخلاص نفس، نفسی که از جسم خارج می شود چگونه سیر می نماید؟

الف) فلک کوکبی، فلک قمر، فلک اعلی، عالم عقل

ب) فلک قمر، فلک اعلی، فلک کوکبی، عالم عقل

ج) فلک قمر، فلک کوکبی، فلک اعلی، عالم عقل

د) عالم عقل، فلک قمر، فلک کوکبی، فلک اعلی

 

 

8-     این قوه وظیفه رشد و نمو را بر عهده دارد.

الف) غاذیه

ب) قوه نامیه

ج) قوه حاسه

د) قوه غلبیه

 

 

9-     روش درمانی کندی مشابه کدام روش درمانی امروزی است؟

الف) روان تحلیل گری

ب) انسان مدارانه

ج) رفتاری - شناختی

د) تحلیل رویا

 

 

10-  نظریه تطهیر از کیست؟

الف) کندی

ب) افلاطون

ج) فارابی

د) ارسطو

 

 

پاسخنامه:

 

 

آزمونک شماره 12 درس علم النفس به همراه پاسخنامه_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه