دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 13 درس علم النفس به همراه پاسخنامه_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

آزمونک شماره 13

درس علم النفس

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

1-     فارابی در تعریف نفس به ................گرایش دارد ولی در تعریف طبیعت نفس دیدگاه ................ را اتخاذ کرده است.

الف) ارسطو - افلاطون

ب) افلاطون – ارسطو

ج) ارسطو - اپیکور

د) اپیکور - افلاطون

 

 

2-     از جمله خصایص نفس ناطقه کدام است؟

الف) زمان بندی

ب) ترکیب

ج) هشیاری

د) ایستایی

 

 

3-     آنچه را که فارابی به «روح الامین» تعبیر می کند کدام مفهوم است؟

الف) نفس

ب) روح

ج) قلب

د) عقل فعال

 

 

4-     در تمثیل فارابی، بالاترین درجه حکمرانی  و مقام در شهر جسم، متعلق به چیست؟

الف) نفس

ب) مغز

ج) قلب

د) عقل

 

 

5-     از دیدگاه فارابی «معقولات اولی» به چه معنایی است؟

الف) کلیات

ب) بدیهیات

ج) معانی جزئی

د) معانی کلی

 

 

6-     از دیدگاه فارابی چه عقلی برای درک معقولات نیازمند ماده است؟

الف)  فعال

ب) بالفعل

ج) مستفاد

د) مکتب

 

 

7-     کدامیک از موارد زیر جزو وظایف حس مشترک نیست؟

الف) جمع میان محسوسات

ب) ادراک محسوسات مشترک

ج) درک قضاوت بین محسوسات

د) درک جزئیات و کلیات امور

 

 

8-     در نظر فارابی قوای محرک اعضای انسان و حیوان چه نام دارد؟

الف) شهویه و غضبیه

ب) نامیه و غضبیه

ج) غاذیه و نامیه

د) غاذیه و شهویه

 

 

9-     از دیدگاه فارابی روان شناسی جزو کدامیک از علوم قرار دارد؟

الف) فقه

ب) مدنی

ج) منطق

د) طبیعی

 

 

10-  به نظر فارابی اولین مرتبه حصول معرفت برای انسان چگونه صورت می پذیرد؟

الف) حس و تجربه

ب) بینش و آگاهی

ج) تذکر و یادآوری

د) استمداد از عقل فعال

 
 

پاسخنامه:

 

 

آزمونک شماره 13 درس علم النفس به همراه پاسخنامه_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد
 
 
 
 
 
 
 
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه