دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 14 روانشناسی عمومی به همراه پاسخنامه _ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

 

 

 

 

آزمونک شماره 14

درس روانشناسی عمومی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

1-     کدامیک از مکاتب روانشناسی از لحاظ علمی تا حدودی رد شده است؟

الف) رفتار گرایی

ب) پدیدار شناسی

ج) زیست شناسی

د) روانکاوی

 

 

2-     وونت در آزمایش های خویش از درون نگری استفاده می کرد که شامل ...................................... بود.

الف) تجربه گرایی

ب) تحلیل ساختارهای ذهنی

ج) خویشتن نگری و آزمایش

د) آزمایش

 

 

3-     کدام رویکرد به ماهیت سیال هشیاری توجه می کند؟

الف) ساخت گرایی

ب) کارکرد گرایی

ج) تجربه گرایی

د) فطری نگری

 

 

4-     کدام نظریه پرداز معتقد است احساس سه بعد گوناگون دارد؟

الف) دیوید بوس

ب)  تیچنر

ج) وونت

د)  ورتایمر

 

 

5-     یک پژوهشگر می خواهد بررسی کند: آیا توانایی یادآوری، بستگی به میزان خوب دارد یا خیر؟ مناسب ترین شیوه پژوهش در این باره چیست؟

الف) همبستگی

ب) مطالعه موردی

ج) آزمایشی

د) اقدام پژوهی

 

 

6-     خود گزارش دهی نظام مند و مشروح اشخاص در محیط کنترل شده آزمایشگاهی برای توصیف مولفه های ذهن روش کدام رویکرد روانشناسی است؟

الف) روان تحلیل گری

ب) کارکرد گرایی

ج) ساختار گرایی

د) رفتار گرایی

 

 

7-     نحوه ادراک و تغییر خود از رویکردها به کدام رویکرد مربوط می شود؟

الف) یادگیری اجتماعی

ب) پدیدار شناختی

ج) رفتار گرایی

د) روان کاوی

 

 

8-     کدام رویکرد روان شناختی تأکید دارد که آدمی گیرنده نافعال محرک نیست؟

الف) شناختی

ب) رفتاری

ج) پدیدار شناختی

د) عصبی - زیستی

 

9-     اثر محرومیت در دوران طفولیت بر کدام حیطه زیان بار تر است؟

الف) محرومیت های ذهنی

ب) محرومیت های حرکتی

ج) محرومیت های زبانی

د) محرومیت های تغذیه ای

 

 

10-   هوش مصنوعی در کدام شاخه رهیافت میان رشته ای اتفاق می افتد.

الف) روانشناسی فرهنگی

ب) روانشناسی تکاملی

ج) علم شناخت نگر

د) علم عصب نگر شناختی

 

 

پاسخنامه:

 

 

آزمونک شماره 14 روانشناسی عمومی به همراه پاسخنامه _ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه