دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 15 _ روانشناسی عمومی ویژه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 15

درس روانشناسی عمومی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

1-     کدام بخش در بازداری غرائز و در نتیجه انعطاف پذیر کردن جانداران نقش اساسی دارد؟

الف) هیپوتالاموس

ب) دستگاه کناری

ج) دستگاه شبکه ای

د) هیپوفیز

 

 

2-     آنزیم مونوآمین اکسید بر روی چه رفتارهایی تأثیر می گذارد؟

الف) جنسی و گرسنگی

ب) هوش و خلاقیت

ج) هیجانی و انگیزش

د) هیجانی و جنسی

 

 

3-     منطقه حرکتی قشر مخ در کدامیک از نواحی قرار دارد؟

الف) جلو شیار مرکزی

ب) جلو شیار جانبی

ج) جلو منطقه پیشانی

د) جلو منطقه پس سری

 

 

4-     هر چیزی که آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی در سیناپس ها را موجب شود یا از آزاد شدن آنها جلوگیری کند چه نامیده می شود؟

الف) مواد کند کننده روان

ب) مواد روان گردان  

ج) آندورفینها

د) تحریک کننده ها

 

 

5-     دستگاه سمپاتیک سبب کدامیک از تغییرات زیر می شود:

الف) کاهش تعریق

ب) کاهش ضربان قلب

ج) کاهش ترشح بزاق

د) کند شدن تنفس

 

 

6-     به کمک کدام دستگاه عصبی می توانیم در یک محل پر سر و صدا سخنان هم صحبت خود را بشنویم؟

الف) دستگاه لیمبیک

ب) دستگاه شبکه ای

ج) هیپوتالاموس

د) تالاموس

 

 

7-     کدام قسمت نورون اطلاعات را یکپارچه می کند؟

الف) جسم سلولی

ب) آکسون

ج) دندریت

د) سیناپس

 

 

8-     انتقال دهنده خاصی که معمولاً  شلیک سلول های عصبی را ممکن می سازد و در محل ماهیچه ها و یادگیری و حافظه دخالت دارد، چه نامیده می شود؟

الف) گابا

ب)  استیل کولین

ج) دوپامین

د) نوراپی نفرین

 

 

9-     به کدام دسته از اختلالات ناشی از ضایعات مغزی اصطلاحاً « آفاری» گویند؟

الف) حافظه

ب) ادراک

ج) تکلم

د) حرکتی

 

 

10-   ناقرینگی مغز به کمک کدام روش تصویرسازی مغز قابل شناسایی است؟

الف) مغزنگاری محوری

ب) مغزنگاری با تشدید مغناطیسی

ج) مغز نگاری گسیل پوزیترون

د) مغزنگاری کامپیوتری

 
 

 

پاسخنامه:

 

 

آزمونک شماره 15 _ روانشناسی عمومی ویژه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

 

 

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه