دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 16 _ آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
 
 

آزمونک شماره 16

درس آمار و روش تحقیق

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 
 
 
1- در یک توزیع نرمال (طبیعی) میانگین 10 و انحراف معیار 2 است. میانه کدام است؟
1) 4                              2) 5                              3) 8                              4) 10
 
2- اگر واحد اندازه گیری را از متر به سانتی متر تبدیل کنیم:
1) میانگین تغییر نمی کند.                                       2) انحراف معیار ده برابر می شود.
3) انحراف معیار 100 برابر می شود.                            4) واریانس 100 برابر می شود.
 
3- تبدیل سطوح اندازه گیری در کدام مورد امکانپذیر است؟
1) اسمی به ترتیبی             2) فاصله ای به ترتیبی         3) فاصله ای به نسبی          4) اسمی به نسبی
 
4- در عبارت "جنسیت در مقدار تفاوت مشاهده شده بین عملکرد تحصیلی دانش آموزانی که با سه روش متفاوت آموزش دیده اند تأثیر دارد" متغیر تعدیل کننده کدام است؟
1) افراد آزمودنی                2) جنسیت                      3) روشهای تدریس             4) عملکرد
 
5- کدام یک از متغیرهای زیر توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری و کنترل می شود؟
1) مستقل                       2) وابسته                        3) کنترل                                    4) تعدیل کننده
 
6- نمرات حسن و مهدی در یک آزمون به ترتیب در نقاط 50 درصدی و 25 درصدی قرار دارد. در این صورت نمره حسن کدام رابطه را با نمره مهدی دارد؟
1) بزرگتر                                    2) کوچکتر                      3) دو برابر                       4) مساوی
 
7- در توزیعی با کجی منفی، رتبه درصدی میانگین:
1) از 50 بیشتر است.          2) از 50 کمتر است.           3) برابر 50 است.               4) نمی توان اظهارنظر کرد.
 
8- مقیاس اندازه گیری دو متغیر (وزن) و (بهره هوشی) در فرضیه (وزن با میزان بهره هوشی کودکان پایه اول دبستان رابطه دارد)، به ترتیب کدام است؟
1) فاصله ای- فاصله ای       2) نسبی- نسبی                3) نسبی- فاصله ای            4) فاصله ای- نسبی
 
9- خطای طبقه بندی هنگامی بیشتر می شود که فاصله طبقات ........... و تعداد طبقات .......... باشد.
1) زیاد – کم                    2) کم – زیاد                    3) زیاد -  زیاد                  4) کم - کم
 
3- در صورتی که انحراف معیار اعداد 5، 4، 3، 2، 1 برابر با رادیکال 2 باشد، واریانس اعداد 10، 8، 6، 4، 2 کدام است؟
1) 2                              2) 4                              3) 6                              4) 8
 

پاسخنامه آزمونک آمار و روش تحقیق:

 
 
شماره سوال
گزینه صحیح
1
4
2
3
3
2
4
2
5
1
6
1
7
2
8
3
9
1
10
4
 
 
 
 
 
 
 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه