دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 17 _ فیزیولوژی به همراه پاسخنامه

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 17

درس فیزیولوژی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 
 
1- در ایجاد پتانسیل استراحت غشاء کدامیک از عوامل زیر اهمیت بیشتری دارد ؟
 
الف) خروج پتاسیم از سلول
ب ) ورود پتاسیم به سلول
ج ) خروج سدیم از سلول
د ) ورود سدیم به سلول
 
 
2- کدامیک از نوروترانسمیتر ها یا واسطه های عصبی زیر همواره تحریکی هستند ؟
 
الف) دوپامین
ب ) گلوتامات
ج ) سروتونین
د ) گابا ( یا گاما آمینوبوتیریک اسید )
 
 
3- کدام بخش سلول عصبی پیام را از جسم سلولی دور می کند ؟
 
الف ) اکسون
ب ) نورون
ج ) دندریت
د ) جسم سلولی
 
 
4- کدامیک از وظایف سلول های نوروگلیا نمی باشد ؟
الف ) مراقبت فیزیکی
ب ) انتقال پیام عصبی
ج ) مبارزه با میکروب ها
د ) میلین سازی
 
 
5-  کدامیک از ساختار های زیر در محافظت شیمیایی مغز نقش دارند ؟
الف ) سخت شامه
ب ) پرده مننژ
ج ) سد خونی مغزی
د) نرم شامه
 
6-  در اثر تحریک اعصاب پاراسمپاتیک کدامیک از اثرات زیر ایجاد می شود ؟
الف) افزایش تعرق
ب) افزایش فعالیت دستگاه گوارش
ج) افزایش تعداد ضربان قلب
د) گشاد شدن مردمک چشم
 
7-    در کدامیک از اختلالات روانی زیر نورون های ترشح کننده دوپامین فعالت بیش از حد طبیعی پیدا می کنند ؟
الف) اسکیزوفرنی
ب ) افسردگی
ج ) مانیا
د ) آلزایمر
 
8-   «نشانگان» ( Syndrome) کورساکوف  معمولاً در افراد .............................. دیده می شود بدلیل کمبود ...................... رخ می دهد و علامت اصلی آن ................................ می باشد.
الف)  الکلی ، ویتامین B1  یا تیامین ،  فراموشی پیش گستر
ب)   پیر ، ویتامین B1  یا تیامین ، فراموشی پیش گستر
ج)   پیر ، ویتامین B5 ، فراموشی پس گستر
د)  الکلی ، ویتامین B5 ، فراموشی پس گستر
 
9-  ساخت نوروپپتیدها در کدام قسمت سلول عصبی انجام می گیرد ؟
الف ) دندریت
ب) پایانه اکسونی 
ج) جسم سلولی ( سوما)
د) تمام قسمت های نورون
 
10 -  کاهش گاما آمینوبوتیریک اسید ( گابا )  در اجسام مخطط ( استریاتوم) باعث ایجاد چه بیماری می شود؟
الف) بیماری آتاکسی
ب) بیماری کره هانتیگتون
ج) بیماری پارکینسون
د) سندرم کلوور ـ بروسی
 
11-  پوشش گلیال توسط ........................... و غلاف میلین توسط ................................ تولید می شود ؟
الف) اولیگودندروگلیا  ، میکرو گلیا
ب)  مزوگلیا  ، اولیگودندروگلیا
ج) آستروگلیا ، اولیگودندروگلیا
د) شوان ، ماکروگلیا
 
12-  کدام یک از بیماریهای زیر در اثر تغییر سطح  سروتونین در مغز بوجود می آید ؟
الف) کره ، پارکینسون 
ب) آلزایمر ، مانیا
ج) افسردگی  ، وسواس فکری ـ عملی
د) اسکیزوفرنی ، پارکینسون
 
13-  تخریب کدام ساختار دستگاه عصبی باعث ایجاد نشانگان ( سندرم ) کلوور ـ بروسی  می شود  ؟
الف) هیپوکامپ
ب)  تالاموس
ج) بادامه
د) هیپوتالاموس
 
14-  داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAOI) علاوه بر افزایش سطح کته کول آمین ها باعث افزایش کدام ناقل عصبی دیگر می شوند؟
الف) اپی نفرین
ب)  سروتونین
ج) استیل کولین
د)  دوپامین
 
15-  فعال شدن گیرنده های مهاری در سیناپس شیمیایی باعث کدامیک از فرآیند های زیر می شوند ؟
الف ) رساندن سلول به آستانه تحریک
ب ) هیپرپولاریزه نمودن غشاء
ج ) دپولاریزه نمودن غشاء
د ) رپولاریزه نمودن غشاء

 

 

پاسخنامه:

آزمونک شماره 17 _ فیزیولوژی به همراه پاسخنامه

 

 

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه