دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه

شنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 

آزمونک شماره 19

درس علم النفس

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 
 1. ما ابری نفسی ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم

الف) نفس حیوانی

ب) وجدان نفسانی

ج) حیات حیوانی

د) اصل  و بن

 

 

 1. پدر فیلسوف عرب کیست؟

الف) کندی

ب) غزالی

ج) ابن سینا

د) فارابی

 

 

 1. به نظر کندی سعادت یعنی چه؟

الف) دستیابی به مطلوب حسی

ب) دستیابی به مطلوب عقلی

ج) دستیابی به عقل بالفعل

د) دستیابی به عقل ظاهر

 

 

 1. به نظر فارابی ادراک معقولات به کمک کدام قوره میسر می شود؟

الف) حاسه

ب) عاقله

ج) مدرکه

د) ناطقه

 

 

 1. به عقیده فارابی اراده در انسان مربوط به چه قوه ای است؟

الف)محرکه

ب) منمیه

ج) مدرکه

د) متخلیه

 

 

 1. غزالی نظریه معرفت خود را از چه کسی اقتباس کرد؟

الف) افلاطون

ب) ارسطو

ج) ابن سینا

د) فارابی

 

 

 1. کدام عقل از دیدگاه غزالی معروف است به عقل مکتسب

الف) مستفاد

ب) فعال

ج) بالفعل

د) بالملکه

 

 

 1. کدام عقل از دیدگاه فارابی معروف است به عقل واهب الصور

الف) مستفاد

ب) فعال

ج) بالفعل

د) بالملکه

 

 

 1. در تعریف نفس ابن سینا با کدام نظریه پرداز زیر در تضاد است؟

الف) ارسطو

ب) افلاطون

ج) فارابی

د) غزالی

 

 

 1. حس مشترک با کدام مفهوم امروزی روان شناسی همخوانی دارد؟

الف) انگیزش و هیجان

ب) احساس

ج) ادراک حسی

د) مکانیزم های دفاعی

 
 

پاسخنامه:

 1. ب
 2. الف
 3. ب
 4. د
 5. الف
 6. الف
 7. ج
 8. ب
 9. ب
 10. ج

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه