دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 2 _ فصل اول روانشناسی اجتماعی

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 2

فصل اول روانشناسی اجتماعی 

 

1- هنجارهای فرهنگی در کدام دسته از علت های رفتار اجتماعی و اندیشه اجتماعی جای می گیرند؟

الف) عوامل محیطی

ب) عوامل شناختی

ج) بافت فرهنگی

د) اعمال و  خصوصیات دیگران

 

2- سعه صدر مربوط به کدام محور علمی بودن است؟

الف) دقت

ب) عینیت

ج) دیر باوری

د) گشاده فکری

 

3- کدامیک از مؤلفه های بنیادی تکامل نمی باشند؟

الف) گوناگونی

ب) توارث

ج) انتخاب

د) عوامل محیطی

 

4- چه کسانی در زمینه پیوند شناخت و رفتار تحقیقاتی انجام داده اند؟

الف) آیتو و اوراند

ب) جونز  و بلهام

ج) میرنبرگ

د) گارتنر، هرسبت، وانیسکو

 

5- مقوله بندی اجتماعی مربوط به کدامیک از موضوعات اصلی روانشناسی اجتماعی است؟

الف) شناخت و رفتار

ب) عصب شناسی اجتماعی

ج) فرآیندهای ناهشیار

د) چشم انداز چند فرهنگی

 

6- کدامیک از موارد زیر ضروری است تا زمینه یابی نتایج درستی بدست بدهد؟

الف) نمونه معرف باشد.

ب) نحوه بیان پرسش ها درست باشد.

ج) در تعداد کمتر اجرا شود.

د) الف و ب

 

7- علت سفسطه برنامه ریزی چیست؟

الف) تفکر درباره آینده در هنگام برآورد زمانی

ب)توجه به تکالیف مشابه گذشته

ج) بلند پروازی

د) عدم توجه

 

8- کدامیک بیانگر بهتری برای نشان دادن رابطه می باشد. «افزایش کمک رسانی به افراد همراه است با افزایش خلق مثبت»؟

الف) 0.9

ب) 0.9-

ج) 0.6-

د) 0.8

 

9- کدام گزینه تعریف درستی از سفسطه برنامه ریزی به ما می دهد؟

الف) تمایل به اینکه یک پروژه وقت بیشتری از آنچه واقعاً صرف آن خواهد شد، می گیرند.

ب) تمایل به اینکه یک پروژه وقت کمتری از آنچه واقعاً صرف آن خواهد شد می گیرد.

ج) سفسطه برنامه ریزی ارتباطی به وقت مورد نیاز برای یک پروژه ندارد.

د) ما در وقت تعیین شده نمی توانیم بیش از آنکه واقعاً پیش می آید در انجام پروژه موفق باشیم.

10-  کدام گزینه بیانگر الزام برای موفقیت در روش آزمایشی است؟

الف) داشتن متغیر مستقل و وابسته

ب) اندازه گیری متغیرها

ج) گمارش تصادفی و ثابت نگه داشتن سایر متغیرها به جز متغیر مستقل

د) هیچ کدام

 

11- وقتی روانشناسان اجتماعی با مسئله نتایج گوناگون روبرو می شوند، از چه روشی استفاده می کنند؟

الف) آزمایشی

ب) همبستگی

ج) فراتحلیلی

د) مشاهده

 

12- در استفاده از روش آزمایشی کدامیک از موارد زیر پاسخ داده می شود که در روش همبستگی بدون پاسخ می ماند؟

الف) پیشگویی درست

ب) روابط متغیرها

ج) تبیین

د) به کار بردن چند متغیر

 

13- مرحله اصلاح نظریه بعد از کدام مرحله در مراحل اثبات نظریه در تحقیقات روانشناسی اجتماعی است؟

الف) نظزیه زد می شود.

ب) پیش بیسنی تأیید نمی شود.

ج) تحقیقات و آزمون ها اجرا می شود.

د) پیش بینی تأیید می شود.

 

14- در چه صورت روانشناسان اجتماعی به کار بردن فریب را قابل قبول می دانند؟

الف) موافقت آگاهانه

ب) در جریان قرار دادن کامل

ج) در مورد کودکان

د) الف و ب

 

15- کدام جمله صحیح نیست؟

الف) هر چه همبستگی بین متغیرها بیشتر، پیش بینی دقیق تر نمی باشد.

ب) همبستگی 0.8 قوی تر از همبستگی 0.9 – نمی باشد.

ج) دامنه همبستگی 1- تا 1 می باشد.

د) جنبه های قابل تغییر جهان طبیعی، متغیر نامیده می شود.

 

 
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه