دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضی

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

 

 

 

 

آزمونک شماره 21

درس روان شناسی مرضی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

 

1-     کدام یک از نظریه پردازان معتقد بود که مفهوم بیماری روانی «افسانه ای» است که جامعه مدرن آن را خلق کرده است و متخصصان سلامت روانی آن را عملی می کنند؟

 

الف) توماس ساز

ب) روزنهان

ج) سلیگمن

د) آیزنگ

 

 

2-     این نظریه پرداز اظهار داشت که بهتر است برای توصیف کسانی که نمی توانند با هنجارهای جامعه بسازند، بگوییم که آنها « مشکلات در زندگی کردن دارند».

 

الف) توماس ساز

ب) دیوید روزنهان

ج) سلیگمن

د) آیزنگ

 

 

3-     «آشفتگی در روابط صمیمانه» مربوط به کدام علت های نابهنجار محسوب می شود.

 

الف) زیستی

ب) روانی

ج) اجتماعی - فرهنگی

د) شناختی

 

 

4-     کدام نظریه پرداز بر خلاف نظریه بقراط اعتقاد دارد که آشفتگی های هیجانی می تواند به مشکلات روانی منجر شود.

 

الف) اسکپیادوس

ب) کلودیوس گالن

ج) یوهان ویر

د) اسکات

 

 

5-     اساس مدل علمی رفتار نابهنجار تحت تأثیر نظریه کدام نظریه پرداز می باشد.

 

الف) بقراط - سقراط

ب) اسکات - بقراط

ج) بقراط - گالن

د) بقراط - ویر

 

 

6-     روش کدام یک از نظریه پردازان زیر به درمان اخلاقی شهرت یافته است.

 

الف) اسکات

ب) فیلیپ پینل

ج) ویلیام توک

د) بنجامین راش

 

 

7-     «صندلی آرام بخش» و «چاه درمانی» از روش درمانی کدام یک از افراد زیر می باشد.

 

الف) پینل

ب) توک

ج) گیلفورد

د) بنجامین رشد

 

 

8-     کدام نظریه پرداز در رابطه با رفتار نابهنجار به جای تسخیر روح بر نقش مغز تأکید کرد.

 

الف) پینل

ب) توک

ج) کرائپلین

د) گریز ینگر

 

 

9-     این نظریه پرداز آشفتگیهای روانی و جسمانی حاصل عدم تعادل این مایع مغناطیسی هستند که در "مغناطیسم" حیوانی نامیده است.

 

الف) پینل

ب) مسمر

ج) برید

د) شارکو

 

 

10-   این نظریه پرداز معتقد است که هیپنوتیزم پذیری در واقع نشانه اختلال عصبی است و فقط کسانی را می توان با هیپنوتیزم درمان کرد که دچار این اختلال باشند.

 

الف) پینل

ب) شارکو

ج) ماری برنهایم

د) جیمز برید

 
 

 

پاسخنامه:

 

 

 

1 - الف

2 - الف

3 -  ج

4 - ب

5 - ج

6 - ج

7 - د

8 - د

9 - ب

10- ب

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه