دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیت

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

 

آزمونک شماره 22

درس روانشناسی شخصیت

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

          1- تفاوت نظریه یونگ بر نظریه فروید یکی این است که فروید بر:

الف) خلاف یونگ شخصیت را به سه بخش تقسیم می کند.

ب) ارضای نهاد و یونگ بر ارضای اجتماعی تأکید دارد.

ج) غرایز جنسی تأکیدش بیشتر است.

د)خلاف یونگ بر ناهشیار تأکید می کند.

 

 2- در نظر یونگ، جنبه وحشیانه و خشن غرایز چه نام دارد؟  

الف) آنیما و آنیموس           ب)پرسونا            ج)خود                د)سایه

 
          3- کدام نظریه را صحیح می دانید؟

الف) یونگ آدمی را میان دو قطب مخالف سرگردان می بیند.

ب) یونگ هم به گذشته و هم به آینده و هدف ها توجه دارد.

ج) فروید به ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی معتقد است.

د) فروید پرسونا یا شخصیت اجتماعی و نمایشی را مطرح می کند.


 4- به عقیده یونگ، اگر جهت و فعالیت انرژی روانی متوجه شرایط محیطی باشد، موجب پدیده:

الف) برون گرایی شخصیت میشود          ب)توجه به ارزش های اجتماعی و محیطی میشود

ج) تعادل شخصیت میشود                      د) درون گرایی شخصیت میشود

 

5- در نظام یونگ شخصیت را می توان در چند ریخت متفاوت شناسایی کرد؟

الف) 2                  ب) 4                       ج) 5                         د) 8

 

6- یونگ نقطه نظر خود درباره شخصیت را چه نوع روان شناسی نامیده است؟

الف) اجتماعی              ب) تحلیلی               ج) بین فردی               د) فردی

 

7- مطابق دیدگاه کارل یونگ لیبیدو می توان در گذشته فرد به کاوش بپردازد و فرد را در دستیابی به خود کمک کند. این فرایند را اصطلاحاً اصل .................. می نامند.

الف) تفرد                  ب) تعالی                  ج) بازگشت                 د) آنتروپی

 

8- مطابق دیدگاه یونگ، در شخص سالم بین کدام دو قسمت شخصیت، ناهماهنگی زیاد نیست؟

الف) خود - سایه                                 ب) شخصیت محرمانه - سایه

ج) شخصیت محرمانه - من                     د) ناخودآگاه جمعی - ناخودآگاه شخصی 

 

9- به نظر یونگ، جناح تاریک و جنبه های حیوانی در کدام یک از جنبه های کهن قرار دارد؟

الف) آنیموس             ب) پرسونا               ج) خویشتن                  د) سایه

 

10- مطابق نظریه یونگ، کدام اصل مربوط به ایجاد تعادل در سطوح مختلف انرژی می شود؟

الف) آنتروپی             ب) تعادل                 ج) تعادلی                    د) بازگشت

 

 

 

 

پاسخنامه:

 

1 - ج

2 - د

3 - ب

4 - الف

5 - د

6 - ب

7 - ج

8 - ج

9 - د

10 - الف

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه