دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامه

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

 

آزمونک شماره 23

درس روان شناسی شخصیت

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

1- کدام نظریه پرداز معتقد است که انسان تحت کنترل سرنوشت خویش است و نه قربانی آن؟

الف) آدلر                   ب) راجرز                  ج) فروید                        د) کلی

 

2- به عقیده آدلر، مهم ترین عامل سازنده شخصیت و جهت گیری انسان در زندگی کدام است؟

الف) احساس حقارت                                        ب) علایق اجتماعی    

 ج) میل به برتری طلبی                                      د) تعادل

 

3- کدام روان شناس اصل «برتری جویی» را اصیل ترین انگیزه زندگی می داند؟

الف) آدلر             ب) راجرز                    ج) ماری                        د) هورنای


 

4- کدام دانشمند را از بنیان گذاران مکتب شناسی فردی به حساب می آورند؟

الف) آدلر         ب) اریکسون                  ج) فروید                              د) یونگ


 

5- کدام نظریه پرداز شخصیت به آموزش فنون پرورشی کودک و نیز آموزش اولیه کودکان اهمیت زیاد می داد؟

الف) آلفرد آدلر        ب) اریک اریکسون          ج) اریک فرام             د) کارل یونگ

 

6- به عقیده آدلر، سبک زندگی فرد به عنوان صفات ثانویه شخصیت نتیجه:

الف) الگوهای رفتار اجتماعی است.  

ب) احساس حقارت ناشی از طرد شدن است.

ج) مراقبت های افراطی والدین است.  

د) الگوهای رفتاری والدین و اطرافیان است.

 

7- آدلر، ویژگی بارز فرزند دوم خانواده را چه می داند؟

الف) جاه طلبی     ب) مهربانی             ج) باهوشی                  د) پرخاشگری


 

8- به اعتقاد آدلر، اولین خاطره فرد در زندگی به شناسایی  ............. کمک می کند.

الف) احساس حقارت                             ب) عقده حقارت   

 ج) علاقه اجتماعی                               د) سبک زندگی


 

9- کدام یک از گزینه های زیر با تعریف آدلر از برتری جویی مطابقت بیشتری دارد؟

الف) وحدت بخشیدن به شخصیت            ب) کسب امتیازات اجتماعی

ج) توانایی ارضای تمامی نیازها                د) تسلط بر دیگران یا ریاست طلبی

 

10-  آدلر و فروید بر سر کدام مورد اشتراک نظر دارند؟

الف) علاقه اجتماعی                           ب)  احساس حقارت  

  ج) ناخودآگاه جمعی                           د) حقارت اورگانیک


 

پاسخنامه:

1 - الف

2 - الف

3 - الف

4 - الف

5 - الف

6 - د

7 - الف

8 - د

9 - الف

10 - د

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه