دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامه

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

 

 
 
 

 

آزمونک شماره 24

درس روانشناسی تربیتی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

 

 

1-     تحلیل رفتار کاربران را چه کسی مطرح کرد؟

 

الف) ویگوتسکی

ب) بندورا

ج) چامسکی

د) اسکینز

 

 

2-     در کدام اصل شرطی سازی کنش گر و یادگیری مشاهده ای ترکیب می شود تا رفتارهای بد جامعه پسند را حذف کنیم؟

 

الف) پریماک

ب) قانون اثر

ج) تحلیل رفتار کاربردی

د) پراگنانز

 

 

3-     محتوی در نظریه پیاژه معادل با کدام واژه زیر می باشد؟

 

الف) رفتار

ب) هوش

ج) ساخت

د) کارکرد

 

 

4-     درک علیت مادی اشیاء در کدام مرحله حسی – حرکتی پیاژه می باشد؟

 

الف) مرحله 2

ب) مرحله 3

ج) مرحله 4

د) مرحله 5

 

 

5-     لاف زدن در کدام سن و در کدام مرحله زبان ویگوتسکی می باشد؟

 

الف) گفتار اجتماعی

3 - 0

ب) گفتار خود محور

7 - 3

ج) گفتار درونی

7 - 11

د) گفتار بیرونی

11 به بعد

 

 

6-     این نظریه پرداز مدعی است «هر موضوعی را در هر سنی به روش معقول می توان آموخت»

 

الف)برونر

ب) پیاژه

ج) ویگوتسکی

د) بندورا

 

 

7-     کدام گزینه نادرست است؟

 

الف) پژوهش کمّی => اثبات گرایی – کیفی پس اثبات گرایی

ب) پژوهش کمّی => آمار استنباطی – کیفی – آمار توصیفی

ج) پژوهش کمّی => رابطه علی موجود را تحلیلی می داند – پژوهش کمی مکانیکی می داند.

د) پژوهش کمّی => واقعیت کلی تجزیه می شود و پژوهش کیفی فقط در موقعیت های طبیعی به کار می رود.

 

 

8-     کدام مکتب زیر هم پیوسته  و هم ناپیوسته می باشد؟

 

الف) شناختی

ب) روانکاوی

ج) رفتاری

د) کردارشناسی

 

 

9-     در کدام مرحله بندورا رمزگذاری دیداری و شنیداری به صورت اعمال آشکار در می آید؟

 

الف) توجه

ب) یادسپاری

ج) بارآفرینی

د) انگیزش

 

 

10-  کدام گزینه زیر نادرست است؟

 

الف) یادگیری، یادگیری می آورد.

ب) شناخت، شناخت => فراشناخت

ج) دانستن، دانستن => نئو پیاژه ای

د) یادگیری، یادگیری => هارلو

 

 

پاسخنامه:

 

 

1 - ب

2 - ج

3 - الف

4 - ج

5 - ج

6 - الف

7 - ج

8 - د

9 - ج

10 - د

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه