دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه

یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 27

درس آمار و روش تحقیق

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

1- فردی در سه آزمون با مشخصات زیر شرکت کرده است. آزمون اول با میانگین 85 و انحراف استاندارد 16؛ آزمون دوم با میانگین 90 و انحراف استاندارد 15؛ آزمون سوم با میانگین 100 و انحراف استاندارد 5. اگر نمرات مشاهده شده در سه آزمون، یکسان و برابر 108 باشد، فرد در کدام آزمون وضع بهتری داشته است؟
 
1) آزمون سوم                                                                       2) آزمون اول
3) در آزمون 1و2 وضع یکسانی داشته است                                 4) آزمون دوم
 
2- نمره حمید در گروهی که جمعاً 50 نفر هستند، از امتحانی شامل 100 سوال، در نقطه 80 درصدی قرار گرفته است. این بدین معنی است که او:
 
1) از 40 نفر شرکت کننده در این امتحان بهتر بوده است.   2) به 80 سوال پاسخ صحیح داده است.
3) از 80 نفر شرکت کننده در این امتحان بهتر بوده است.   4) از 20 درصد شرکت کننده در این امتحان بهتر بوده است.
 
3- ضریب همبستگی بین نمرات میان ترم و پایان ترم 300 دانشجو برابر 62/0 است. حال اگر به هر نمره میان ترم این دانشجویان 5 نمره اضافه شود، ضریب همبستگی بین این دو امتحان چقدر خواهد بود؟
 
1) 57/0             2) 124/0       3) 62/0             4) 67/0
 
4- اگر درصد واریانس مشترک بین دو متغیر معادل 25 باشد، ضریب همبستگی آن ها برابر است با:
 
1) 60/0             2) 25/0             3) 625/0       4) 50/0
 
5-نمره های 5 نفر در دو آزمودن فارسی و ریاضی به شرح زیر است:                                        
    1   2   9   5   8   فارسی
 
     4   4   4   4   4   ریاضی
 مقدار همبستگی بین نمره های فارسی و ریاضیات چقدر است؟                                               
 
1) 5/0              2) 0/1              3) صفر              4) 4/0
 
6- کدام ضریب همبستگی نشان می دهد که نمره های کوچکتر از میانگین در یک متغیر با نمره های بزرگتر از میانگین متغیر دیگر همبسته شده اند؟
 
1) 73/0-            2) 64/0             3) 54/0             4) 89/0
 
7- در آزمونی که میانگین آن 10 و انحراف معیار آن 30 است، طبق منحنی بهنجار 50 درصد افراد از چه نمره ای پایین تر قرار دارند؟
 
1) 16               2) 13               3) 7           4) 10
 
8- اگر متغیر Z دارای توزیع نرمال استاندارد باشد، واریانس متغیر 3 x =  5z کدام است؟
 
1) 3           2) 5           3) 25               4) 9
 
9- در توزیعی با کجی منفی، رتبه درصدی میانگین:
 
1) از 50 بیشتر است. 2) از 50 کمتر است.  3) برابر 50 است.         4) نمی توان اظهارنظر کرد.
 
10- کدام فرضیه، یک فرضیه دو دامنه (دو سویه یا غیر جهت دار) است؟
 
1) همبستگی مثبت معناداری بین متغیر ورزش و هوش وجود دارد.
2) هوش افراد ورزشکار به طور معناداری بیش از هوش افراد غیر ورزشکار است.                       
3) بین هوش افراد ورزشکار و افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد.                        
4) قدرت بدنی افراد ورزشکار به طور معنی داری بیش از قدرت بدنی افراد غیر ورزشکار است.

 

پاسخنامه:

 

شماره سوال

گزینه صحیح

1

1

2

1

3

3

4

4

5

3

6

1

7

4

8

3

9

2

10

3

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه