دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

ویژه

آزمونک شماره 28

درس آمار و روش تحقیق

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

1- خطای نمونه گیری با تعداد افراد نمونه چه نسبتی دارد؟

1) معکوس و با ناهمگونی افراد نمونه مستقیم                 2) معکوس ولی با ناهمگونی افراد نمونه رابطه ای ندارد.

3) مستقیم و با ناهمگونی افراد نمونه مستقیم                 4) مستقیم ولی با ناهمگونی افراد نمونه رابطه ای ندارد.

 

2- در کدام نوع نمونه گیری، نتایج حاصل از پژوهش از قدرت تعمیم پذیری زیادی برخوردار نیست؟

1) نمونه گیری تصادفی ساده                                     2) نمونه گیری با استفاده از جدول اعداد تصادفی

3) نمونه گیری تصادفی طبقه ای                                4) نمونه گیری تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای

 

3- محققی سعی دارد در انتخاب گروه نمونه، نسبت جامعه آماری را دقیقاً رعایت کند. این محقق می بایستی از کدام شیوه نمونه گیری بهره گیرد؟

1) خوشه ای                     2) طبقه ای                      3) تصادفی سیستماتیک       4) تصادفی ساده

 

4- کدام گزینه در مورد تفاوت میان تحقیقات کمی و کیفی، نادرست است؟

1) محققان کمی از طرح های از پیش تعیین شده استفاده می کنند در حالی که محققان کیفی انعطاف پذیری بیشتری دارند.

2) تحقیق کمی بر نتایج آماری متکی است در حالی که تحقیق کیفی بیشتر بر توصیف نقلی تأکید دارند.

3) تحقیق کیفی برای درک پدیده های اجتماعی انجام می شود اما تحقیق کمی به تعیین روابط و اثرات می پردازد.

4) محققان کیفی به تعمیم مستقل از شرایط و محققان کمی به تفیسر کلی و تأثیر محیط بر رفتار انسان تأکید دارند.

 

5- اگر یک نمونه، بزرگ و فرضیه، جهت دار باشد؛ مقدار بحرانی برای رد فرضیه صفر با 99 درصد اعتماد، چقدر است؟

1) 64/1                          2) 96/1                          3) 33/2                          4) 58/2

 

6- اگر میانگین نمرات یک گروه 50 نفری برابر با 10 و خطای استاندادر نمونه گیری برابر با 5/1 باشد، با 95 درصد اعتماد، میانگین جامعه در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت؟

1) 13 و 7                       2) 15 و 5                       3) 5/11 و 5/8                  4) 75/13 و 25/6

 

7- محققی سطح قابل قبول برای رد فرض صفر را از 5 درصد به یک درصد تغییر می دهد. این تصمیم محقق موجب:

1) بی اعتباری نتیجه تحقیق می شود.                          2) افزایش احتمال خطای نوع اول می شود.

3) کاهش خطای نوع اول می شود.                             4) تغییری در میزان احتمال خطای نوع اول داده نمی شود.

 

8- احتمال رد فرض صفر در کدام آزمون و با کدام سطح معنی داری کمتر است؟

1) یک سویه - 01/0           2) یک سویه – 05/0           3) دو سویه – 05/0            4) دو سویه – 01/0

 

9- اگر با افزایش حجم نمونه مقدار آماره به پارامتر نزدیکتر شود، برآوردکننده واجد کدام ویژگی است؟

1) یکنواخت بودن                 2) دقیق بودن                    3) سودار نبودن                      4) کارایی داشتن

 

10- یکی از راه های مهم کاهش خطای نوع اول و دوم ............. است.

1) افزایش حجم نمونه         2) طرح دقیق فرضیه ها       3) کاهش حجم نمونه            4) کاهش عملیات آماری

 

 

پاسخنامه:

 

شماره سوال

گزینه صحیح

1

1

2

4

3

2

4

4

5

3

6

1

7

3

8

4

9

1

10

1

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه