دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 3 _ فصل اول رشد

یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 3

فصل اول رشد

 

1- سه دوره رشدی عمده در گستره عمر کدامند ؟

1) کودک – نوجوان – بزرگسال           2) کودک – جوان – میانسال   3) قبل از تولد – جوان – بزرگسال    4) کودک – جوان – کهنسال              

2رشد کودک چند دوره می باشد .

1) شیرخواری ، کودکی اولیه ، کودکی میانه                              

2) دوره پیش از تولد ، شیرخواری ، کودکی اولیه و کودکی میانه

3) دوره پیش تولد ، شیرخواری ، کودکی اولیه ، کودکی پایانی       

4) شیرخواری ، کودکی اولیه ، کودکی میانه ، کودکی پایانه

3- موجود زنده در کدام مرحله از رشد بیش از هر زمان دیگر در برابر تاثیرات منفی محیطی آسیب پذیر است .

1) دوره نوجوانی                            2) دوره جوانی                              3) دوره قبل از تولد            4) شیرخواری

4- دلبستگی مربوط به کدام دوره است ؟

1) کودکی                                   2) کودکی اولیه                             3) قبل از تولد                   4) شیرخواری

5- اعتماد کردن و بیان کردن عشق مربوط به کدام دوره است ؟

1) شیرخواری                               2) نوجوانی                                  3) کودکی                       4) جوانی

6- مفهوم خود ، هویت جنسی و نقش جنسی مربوط به کدام دوره است ؟

1) شیرخواری                               2) کودکی اولیه                             3) نوجوانی                      4) کودکی میانه

7- در کدام مرحله افراد به حداکثر مسئولیت شخصی و اجتماعی و موفقیت شغلی دست می یابند .

1) بزرگسالی پایانی                        2) بزرگسالی اولیه                          3) بزرگسالی میانه           4) جوانی

8- بسیاری از افراد با شنیدن زنگ ساعت اجتماعی و زیستی خود ، فشار زمان را احساس می کنند . مربوط به کدام دوره است ؟

1) کهنسالی                                 2) بزرگسالی پایانی                        3) بزرگسالی اولیه            4) بزرگسالی میانه

9- در کدام دوره افزایش توجه به مراقبت بهداشتی برای حفظ قدرت فیزیکی و سلامتی لازم خواهد بود ؟

1) بزرگسالی میانه                          2) کودکی اولیه                             3) کودکی میانه                4) بزرگسالی پایانی

10- در کدام دوره رشد روانی – اجتماعی و رشد اخلاقی با سرعتی قابل توجه پیشرفت می کند ؟

1) کودکی اولیه                             2) کودکی میانه                              3) نوجوانی                      4) جوانی

11- تفکر عملیات صوری و تفکر منطقی به ترتیب در کدام مراحل آغاز می شود ؟

1) کودکی میانه ، کودکی اولیه          2) نوجوانی پایانی ف نوجوانی اولیه      3) نوجوانی اولیه ، کودکی میانه    4) هیچکدام

12- شکل گیری هویتی مثبت مربوط به کدام دوره است ؟

1) نوجوانی اولیه                            2) نوجوانی پایانی                           3) جوانی                        4) بزرگسالی اولیه

13- شکل گیری ، تثبیت ، حفظ و تحکیم به ترتیب مربوط به کدام دوره ها می باشد ؟

1) نوجوانی اولیه ، نوجوانی پایانی ، بزرگسالی اولیه                                  

2) بزرگسالی اولیه ، بزرگسالی میانه ، بزرگسالی پایانی

3) نوجوانی پایانی ، بزرگسالی اولیه ، بزرگسالی میانه                                

4) بزرگسالی اولیه ، بزرگسالی اولیه ، بزرگسالی میانه

14- بزرگسالی میانه چه دوره سنی را شامل می شود؟

1) 30 تا 40 سالگی                        2) سال های 40 و 50 عمر               3) سال های 50 و 60       4) هیچکدام

15- روان شناسانی که گسسته بودن رشد تاکید دارند .

1) به تاثیرات محیط و ارث اهمیت بیشتری می دهند                                  

2) تاثیر سرشت و تربیت اهمیت بیشتری دهند .

3) به تاثیر محیط و یادگیری اجتماعی اهمیت بیشتری می دهند                    

4) به تاثیر ارث و رسش اهمیت بیشتری می دهند .

16- شیرخواران و کودکان تنها دریافت کننده غیر فعال مراقبت به شمار نمی آیند بلکه در تعاملات خود با افراد پیرامونشان شریکی تاثیرگذار محسوب می شوند این جمله مربوط به کدام مفهوم رشد است ؟

1) رشد اکتسابی است         2) رشد تحت تاثیر محیط است                     3) رشد دوسویه است       4) رشد سلطه پذیر است

17- روان شناسان برای کسب اطلاعات در باره رشد انسان از چه روشی استفاده می کنند ؟

1) روشهای علمی               2) روشهای آزمایشگاهی                           3) مشاهده طبیعی          4) مورد پژوهی

18- متون جمع آوری داداه ها شامل .................. می باشد .

1) مصاحبه ، پرسش نامه ، مورد پژوهی، نتیجه گیری                        

2) مشاهده طبیعی ، مصاحبه ، پرسش نامه ، مورد پژوهی ، آزمون معیار شده

3) مشاهده طبیعی ، مورد پزوهی ، آزمون معیار شده ، نتیجه گیری      

4) مشاهده طبیعی ، مصاحبه ، پرسش نامه ، نتیجه گیری

19- روش علمی شامل :

1) بیان مسئله ، آزمون ، نتیجه گیری                                            

2) طرح فرصیه ، آزمون فرصیه ، نتیجه گیری

3) بیان مسئله ، طرح فرصیه ، آزمون ، نتیجه گیری                            

4) طرح فرصیه ، مشاهده طبیعی ، پرسشنامه ، نتیجه گیری

20- مفهومی بسیار مهم است ولی بیانگر علیت نیست .

1) همبستگی                    2) وابستگی                                          3) مطالعات موردی            4) هیچکدام

21- کوهروت یعنی :

1) گروهی از آزمودنی ها که در یگ گروه قرار می گیرند                                 

2) گروهی از آزمودنی ها که در دوره زمانی واحدی زاده شده اند .

3) گروهی از آزمودنی ها که ما گروهی دیگر طی چند سال مقایسه می شوند.    

4) گروهی از ازمودنی ها که با هم همبستگی دارند .

22- در پژوهش های حیطه رشد آزمایشگران درصدد چه هستند به :

1) تاثیر نسبی عوامل نظیر سن را تعیین کنند                                              

2) تاثیر نسبی اثر کوهورت و زمان سنجش را تعیین کنند

3) تاثیر عوامل محیطی و ارثی تاثیر گذار بر رشد را تعیین کنند                            

4) موارد الف و ب صحیح است .

23- کدام مطالعه اثر کوهورتی را صرف می کند .

1) مقطعی                                   2) طولی                                     3) زنجیره ای                4) مطالعه تجربی

24- معیارهای اخلاقی حاکم پژوهش به کدام دو اصل بنیادی تاکیدی ورزند .

1) محافظت از آسیب ، داشتن حداقل هزینه                              

2) رضایت آگاهانه ، حئاقل رساندن ناراحتی آزمون ها

3) محافظت از آسیب ، رضایت آگاهانه                                     

4) رضایت آگاهانه

 

مشاهده پاسخ آزمونک شماره 3

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه