دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 9 _ روانشناسی رشد (کنکور ارشد و دکتری)

یکشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 9
روانشناسی رشد
ویژه کنکور ارشد و دکتری سراسری و آزاد

 

1- شناخت من و فروپاشی من مربوط بهکدام مرحله اریکسون است؟

الف) مرحله یک

ب) مرحله 4

ج) مرحله 5

د) مرحله 6

 

2- پدر تئولوژیک نوین چه کسی است؟

الف) بالبی

ب) لورنز

ج) داروین

د) روسو

 

3- کدام نظریه پرداز زیر در فلسفه آموزشی خودش از اصالت حواس پیروی می کند؟

الف) روسو

ب) مونته سوری

ج) سگن

د) اتیارد

 

4- برای صدماتی که به علل گوناگون پیش از تولد عارض جنین می شود چه واژه ای به کار می رود؟

الف) تراتوژن

ب) آمبریوپاتی

ج) آتروفی

د) دیستروفرنی عضلانی

 

5- این عارضه تراتوژنی ناشی از ناسازگاری RH خونی است ......

الف) توکسوپلاسموز

ب) کرن ایکتروس

ج) انوکسیک

د) تنگی باب المعده

 

6- عارضه "کوف" مربوط به کدام عامل زیر می باشد؟

الف) سندروم FAS

ب) تی ساکس

ج) فنیل کتونوری

د) مارفان

 

7- ضایعه این تراتوژن بیشتر متوجه هیپوکامپ و هسته های زیر تالاموس و بقیه مخچه می باشد؟

الف) توکسوپلاسموز

ب) سیفلیس

ج) سرخچه

د) کرن ایکتروس

 

8- محبت کردن و یا محبت ننمودن، ابراز عشق و محبت در کدام مرحله اریکسون تأکید می شود؟

الف) اعتماد در برابر بی اعتمادی

ب) هویت در برابر سردرگمی هویت

ج) صمیمیت در برابر انزوا

د) زایندگی در برابر رکود

 

9- مفهوم خط تحول را چه کسی مطرح کرد؟

الف) فروید

ب) آنا فروید

ج) اریکسون

د) اشپیتز

 

10-  بنیان گذار روانشناسی من چه کسی است؟

الف) اشپیتز

ب) هارتمن

ج) ماهلر

د) بوهلر

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه