دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 2 _ فصل اول روانشناسی اجتماعی

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

 

پاسخ آزمونک شماره دو

فصل اول روانشناسی اجتماعی

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه ج

2

گزینه د

3

گزینه د

4

گزینه د

5

گزینه ب

6

گزینه د

7

گزینه الف

8

گزینه الف

9

گزینه ب

10

گزینه ج

11

گزینه ج

12

گزینه ج

13

گزینه ب

14

گزینه د

15

گزینه الف

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه