دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 3 _ فصل اول رشد

یکشنبه 25 بهمن 1394

 

پاسخ آزمونک شماره 3

فصل اول رشد

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه الف

2

گزینه الف

3

گزینه ج

4

گزینه د

5

گزینه الف

6

گزینه ب

7

گزینه ج

8

گزینه د

9

گزینه د

10

گزینه ب

11

گزینه ج

12

گزینه ب

13

گزینه ب

14

گزینه ب

15

گزینه د

16

گزینه ج

17

گزینه الف

18

گزینه ب

19

گزینه ج

20

گزینه الف

21

گزینه ب

22

گزینه ب

23

گزینه ب

24

گزینه ب

 

 

مطالب دیگر آزمونک ویژه کنکور روانشناسی
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه