دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 8 _ روانشناسی رشد، بخش سوم ( فراگیر پیام نور)

شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

 

پاسخ آزمونک شماره 8 - بخش سوم
روانشناسی رشد
ویژه فراگیر پیام نور

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه د

2

گزینه د

3

گزینه الف

4

گزینه ب

5

گزینه ب

6

گزینه الف

7

گزینه الف

8

گزینه ب

9

گزینه ج

10

گزینه ب

 

        دانلود فایل PDF پاسخنامه شماره 8

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه