دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد ترم تابستان 95

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور سراسری دکتری مجموعه روانشناسی تابستان 1395
"بالینی، عمومی، سلامت، تربیتی، استثنایی" (تمامی گرایشها)
 

ردیف

نام درس

مدرس

روز/ ساعت

مدت دوره

شهریه (تومان)

1

زبان عمومی

استاد عالم زاده

جمعه
8 الی 11

40 ساعت

400،000

2

استعداد تحصیلی

کد A: استاد عرفانیان

پنجشنبه
17 الی 20

40 ساعت

400،000

کد B: استاد شمس

چهارشنبه
17 الی 20

3

نظریه های یادگیری

کد A: استاد شاه نظری

شنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد طباطبایی

جمعه
17 الی 20

4

روانشناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

5

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

50 ساعت

750،000

کد B: استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

کد C: استاد سورانی

پنجشنبه

17 الی 20

6

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه
18 الی 20

7

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
16 الی 18

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی بالینی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

متون تخصصی

کد A: استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

40 ساعت

650،000

کد B: استاد نتاج

جمعه
8 الی 11

2

روانشناسی بالینی

استاد محمدی

پنجشنبه

14 الی 17

30 ساعت

550،000

3

آزمونهای روانشناختی شخصیت

استاد خدادادی

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

4

نوروسایکولوژی

کد A: استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

650،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
12:30 الی 16

5

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه

16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه

18 الی 20

6

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
16 الی 18

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی سلامت

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

روانشناسی سلامت

استاد سام خانیان

پنجشنبه
8 الی 11

30 ساعت

550،000

2

متون تخصصی

کد A: استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

40 ساعت

650،000

کد B: استاد نتاج

جمعه
8 الی 11

3

روانشناسی بالینی

استاد محمدی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

550،000

4

روانشناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

5

نوروسایکولوژی

کد A: استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

650،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
12:30 الی 16

6

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

50 ساعت

750،000

کد B: استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

کد C: استاد سورانی

پنجشنبه

17 الی 20

7

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه
18 الی 20

8

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
16 الی 18

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

کد A: استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

40 ساعت

650،000

کد B: استاد نتاج

جمعه
8 الی 11

2

روانسنجی

استاد ضرغامی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

550،000

3

روان شناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

4

فیزیولوژی

کد A: استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

650،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
12:30 الی 16

5

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

50 ساعت

750،000

کد B: استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

کد C: استاد سورانی

پنجشنبه

17 الی 20

6

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه
18 الی 20

7

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد پیری

دوشنبه
16 الی 18

8

کودکان استثنایی

استاد محمدی

شنبه
12 الی 14

30 ساعت

550،000

9

روانشناسی عمومی

استاد محمدی

شنبه
14 الی 17

30 ساعت

550،000

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی تربیتی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

کد A: استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

40 ساعت

650،000

کد B: استاد نتاج

جمعه
8 الی 11

2

روانسنجی

(اندازه گیری و ارزیابی)

استاد ضرغامی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

550،000

3

روانشناسی تربیتی

استاد ابراهیم پور

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

4

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

40 ساعت

750،000

کد B: استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

کد C: استاد سورانی

پنجشنبه

17 الی 20

5

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه
18 الی 20

6

یادگیری

کد A: استاد شاه نظری

شنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

کد B: استاد طباطبایی

جمعه
17 الی 20

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری کودکان استثنایی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

کد A: استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

40 ساعت

650،000

کد B: استاد نتاج

جمعه
8 الی 11

2

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

50 ساعت

750،000

کد B: استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

کد C: استاد سورانی

پنجشنبه

17 الی 20

3

روانشناسی بالینی

استاد فرهنگی

پنجشنیه
14 الی 17

30 ساعت

550،000

4

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

550،000

کد B: استاد محمدی

دوشنبه
18 الی 20

5

روانشناسی کودکان استثنایی

استاد محمدی

شنبه
12 الی 14

30 ساعت

550،000

6

روش‌های ارزشیابی تشخیصی کاربرد آزمونهای شناختی

استاد خدادادی

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

550،000

 

اصول مشاوره ژنتیک

-

ترم پاییز

-

-

 

ثبت نام تمام دروس: 15 درصد تخفیف

ثبت نام بالای 4 درس: 10 درصد تخفیف

ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه: 15 درصد تخفیف

ثبت نام کلیه دروس آزاد و سراسری: 20 درصد تخفیف
 

قابل توجه دانشپذیران گرامی:

از مجموع 40 ساعت متون تخصصی، 20 ساعت متون روانشناسی و 20 ساعت متون تخصصی ویژه هر گرایش (سلامت، عمومی، بالینی و تربیتی) تدریس می شود.

کانال دکتری روانشناسی

کانال ارشد روانشناسی

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه