دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی (1)

پائیز 1395

ردیف

نام درس

مدرس

کد

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

زبان عمومی

استاد رمضانی نیا

1

یکشنبه 16 الی 20

40 ساعت

000/350

2

سه شنبه 16 الی 20

2

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

1

سه شنبه 16 الی 20

48 ساعت

000/600

2

جمعه 8 الی 12

3

زبان تخصصی

استاد صالحی

1

پنج شنبه 8 الی 11

40 ساعت

000/500

استاد نادری

2

جمعه 16 الی 19

4

مبانی مشاوره و روش ها و فنون

استاد جلالی کشاورز

1

پنج شنبه 8 الی 11

30 ساعت

000/380

نظریه های مشاوره و روانشناسی درمانی

1

پنج شنبه 11 الی 13

30 ساعت

000/380

5

روانشناسی شخصیت

استاد همتی

1

چهارشنبه 16 الی 20

30 ساعت

000/380

6

روانشناسی رشد

استاد محمدی

1

پنج شنبه 30/13 الی 11

30 ساعت

000/350

7

روانشناسی تربیتی

استاد ابراهیم پور

1

پنج شنبه 11 الی 13

 

000/350

8

روانشناسی عمومی

استاد همتی

1

جمعه 8 الی 12

30 ساعت

000/350

 
 
 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی (2)

پائیز 1395

 
 

ردیف

نام درس

مدرس

کد

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

1

سه شنبه 16 الی 20

48 ساعت

000/600

2

جمعه 8 الی 12

2

علم النفس

استاد مدعو

1

پنج شنبه 8 الی 11

25 ساعت

000/280

3

روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

استاد پیری

1

پنجشنبه 14 الی 17

50 ساعت

000/450

4

روانشناسی رشد

استاد محمدی

1

پنج شنبه 13:30 الی 11

30 ساعت

000/350

5

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش هیجان

استاد پیری

1

پنجشنبه 17 الی 20:30

40 ساعت

000/450

6

روانشناسی بالینی

استاد محمدی

1

جمعه 12 الی 16

52 ساعت

000/600

7

روانشناسی عمومی

استاد همتی

1

جمعه 12 الی 16

30 ساعت

000/300

8

زبان تخصصی

استاد صالحی

1

پنجشنبه 8 الی 11

40 ساعت

000/500

استاد نادری

2

جمعه 16 الی 19

 
ورود به سامانه