دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور مجموعه روانشناسی دکتری

مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره (گروه آموزشی استاد محمدی)

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور مجموعه روانشناسی دکتری (دانشگاه سراسری - آزاد)

(بالینی سلامت - عمومی) پائیز 1395

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه  8-12

50

800/000

کد B: استاد حبیبی

جمعه  12 16

کد C: استاد سورانی

پنج شنبه  17 -  20

2

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد پیری

دوشنبه  15-  18

35

650/000

کد B: استاد محمدی

جمعه  18-  20

3

روانشناسی رشد

کد A: استاد محمدی

دوشنبه 18-  20

30

600/000

کد B: استاد محمدی

جمعه 16 -  18

4

روانشناسی شخصیت

کد A: استاد محمدی

پنج شنبه 14-  17

30

600/000

کد B: استاد سام خانیان

شنبه 17-  20

5

نوروسایکولوژی

کد A: استاد پیری

دوشنبه 12-  15

35

650/000

کد B: استاد پیری

جمعه 8 -  11

6

زبان عمومی

کد A: استاد نادری

پنج شنبه 11-  14

30

600/000

کد B: استاد نادری

جمعه 13-  16

کد C: استاد قاسمی

پنج شنبه 8 -  12

7

استعداد

کد A: استاد وکیلی

جمعه 16-  20

40

600/000

کد B: استاد قوی پنجه

چهارشنبه 16-  20

کد C: استاد طورانی

جمعه 17-  20

 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی 96

(روانشناسی تربیتی) پائیز 1395

ردیف

نام درس

مدرس

روز

ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه 

 8  - 12  

50

000/800

کد B: استاد حبیبی

جمعه 

 12  16

کد C: استاد سورانی

پنج شنبه  

17 -  20

2

روانشناسی تربیتی

استاد ابراهیم پور

پنج شنبه  

17 -  20

30

000/600

3

یادگیری

استاد ابراهیم پور

پنج شنبه  

14 -   17

30

000/600

4

سنجش و اندازه گیری

استاد شایسته کیا

شنبه

16 -  18

30

000/600

5

انگیزش

استاد شایسته کیا

شنبه

18 - 20

30

000/600

6

زبان عمومی

کد A: استاد نادری

پنج شنبه

11-  14

30

000/600

کد B: استاد نادری

جمعه

13-  16

کد C: استاد قاسمی

پنج شنبه

8 -  12

7

استعداد

کد A: استاد وکیلی

جمعه

16-  20

40

000/600

کد B: استاد قوی پنجه

چهارشنبه

16-  20

کد C: استاد طورانی

جمعه

17-  20

 
 
 

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی 96

(روانشناسی آموزش کودکان استثنایی) پائیز 1395

ردیف

نام درس

مدرس

روز

ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

آمار و روش تحقیق

کد A: استاد حبیبی

دوشنبه 

 8-12  

50

800/000

کد B: استاد حبیبی

جمعه 

12 16

کد C: استاد سورانی

پنج شنبه  

17 -  20

2

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

استاد محمدی

شنبه

17 -  20

30

600/000

3

آسیب شناسی روانی

کد A: استاد پیری

دوشنبه

15 -  18

30

600/000

کد B: استاد محمدی

جمعه

18 -  20

4

زبان عمومی

کد A: استاد نادری

پنج شنبه

11-  14

30

600/000

کد B: استاد نادری

جمعه

13-  16

کد C: استاد قاسمی

پنج شنبه

8 -  12

5

استعداد

کد A: استاد وکیلی

جمعه

16-  20

40

600/000

کد B: استاد قوی پنجه

چهارشنبه

16-  20

کد C: استاد طورانی

جمعه

17-  20

 
ورود به سامانه