دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی تربیتی، سال 94

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی تربیتی 94

«دکتری تخصصی PH.D دانشگاه آزاد اسلامی»

درس روانشناسی رشد

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

نظریه پردازان شناختی

بروند (مفهوم آمادگی)

1 سوال

ویگوتسکی (زبان و تفکر، مراحل تحول زبان)

2 سوال

کلبرگ (مراحل رشد اخلاقی)

2 سوال

پیاژه ( عملیات عینی، معتقد به ناپیوستگی رشد)

 

2 سوال

سلمن، نظریه پرداز شناختی اجتماعی

( مراحل رشد)

 

2 سوال

برزونسکی، نظریه پرداز شناختی اجتماعی

( سبک های هویت)

 

1 سوال

روانکاوی

فروید ( اصل لذت و بازی)

1 سوال

اریکسون ( نوجوانی، مراحل رشد)

3 سوال

نوپیاژه ها

رابی کیس ( مراحل رشد)

1 سوال

نظریه پردازان

دوره بزرگسالی

ویلانت ( مراحل رشد)

1 سوال

لوینسون ( مراحل رشد)

2 سوال

برونفن برند

سیستمهای بوم شناختی

1 سوال

جیمز مارسیا

سبکهای هویت

1 سوال

دیوید الکایند

خود میان بینی نوجوان

1 سوال

دلبستگی

تعریف دلبستگی

1 سوال

مراحل دلبستگی

1 سوال

انواع دلبستگی از نظر اینزورث

1 سوال

سازگاری انواع دلبستگی با طلاق

1 سوال

 

درس زبان تخصصی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

مکانیزم دفاعی

تصعید

1 سوال

کناره گیری

1 سوال

فروید

اصول شخصیت

2 سوال

تعریف هیجان

 

1 سوال

نظریه صفات

 

3 سوال

نظریه منبع کنترل

اسناد

1 سوال

پیاژه

پیش عملیاتی

1 سوال

رشد اخلاقی

کلبرگ

1 سوال

تعریف هوش و

نظریه‌های هوش

 

 

2 سوال

نظریه های زبان

مفهوم

1 سوال

حافظه و انواع حافظه

 

2 سوال

تعریف روانشناسی عمومی

 

 

1 سوال

آسیب‌شناسی روانی

 

1 سوال

روش تحقیق

 

1 سوال

یادگیری

شرطی‌سازی کلاسیک

1 سوال

شرطی‌سازی کنشگر

1 سوال

بندورا

1 سوال

تفاوت‌های فردی

 

1 سوال

نفوذ اجتماعی

 

1 سوال

 

درس آمار و روش تحقیق

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

همبستگی

ضریب همبستگی راتا

1 سوال

ضریب همبستگی اسپیرمن

1 سوال

شدت همبستگی

1 سوال

رگرسیون

شیب خط

1 سوال

محاسبه شیب خط

1 سوال

روش‌های نمونه گیری

تصادفی ساده

1 سوال

تصادفی طبقه ای

1 سوال

برآورد

فرض صفر

1 سوال

خطای نوع اول α

1 سوال

توان آزمون ß -  1

1 سوال

تحلیل واریانس

طرح 2 عاملی

2 سوال

طرح 1 عاملی

1 سوال

آزمئن همگنی واریانس

1 سوال

طرح درون گروهی

1 سوال

سری‌های زمانی (انداره‌گیری مکرر)

1 سوال

روش‌های تحقیق غیر آزمایشی

علی مقایسه‌ای ( پس رویدادی)

 

3 سوال

شاخص‌های پراکندگی

انحراف معیار (استاندارد)

1 سوال

انواع پژوهش

کیفی

1 سوال

تعاریف متغیر ها

عملیاتی

1 سوال

ابزارهای جمع آوری
اطلاعات

دلفی

 

1 سوال

 

درس تربیتی

موضوع

تعداد سوالات

هدف آموزشی مطابق با ملاک و شرایط عملکرد

1 سوال

وقتی شخصی زیر سوال میرود و از خود دفاع میکند، در چه سطحی از رشد است؟

 

1 سوال

سبک های تفکر ( واگرا – همگرا)

1 سوال

ویژگی​های ورودی عاطفی یادگیرندگان، کدام متغیر از همه مهم​تر است؟

 

1 سوال

شخصی در تصمیم​گیری بعد از مشورت، میگوید نکنه آنها نظرشان ناشی از انگیزه​​های پنهان خودشان باشد؟

حل مسأله/مفهوم​سازی/تفکر انتقادی/خلاقیت

 

1 سوال

تفکر خودگرا چه نوع تفکری است؟

1 سوال

دوچرخه چگونه انرژی مکانیکی را به حرکت تبدیل می​کند؟

1 سوال

نظریه‌های انگیزشی

1 سوال

طرح درس

1 سوال

سازنده گرایی

1 سوال

یادگیری از راه بینش (گشتالت)

1 سوال

یادگیری در حد تسلط

2 سوال

در چه  صورت نمرات بالای دانش آموزش تأثیر منفی دارد؟

1 سوال

نظریه بلوم

1 سوال

فرایند خود نظم دهی چه نوع تقویتی است، ویگوتسکی / بندورا

1 سوال

نظریه گانیه

1 سوال

نقش معلم در بحث گروهی

1 سوال

آفرینندگی از گیلفورد

1 سوال

شیوه‌های بهبود یادگیری

1 سوال

راهبردهای شناختی

1 سوال

انتقاد به هوش گاردنر

1 سوال

تمایز یادگیری و عملکرد

1 سوال

اقدام پژوهی

1 سوال

کدام استناد در فرد احساس ارزش شخصیت ایجاد می‌کند؟

1 سوال

 

درس نظریه های یادگیری

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

کردار شناسان

یادگیری هارلو

1 سوال

تقویت

تقویت رفتار نا مطلوب به عنوان جانشینی برای ... اسکینر

 

2 سوال

تعاریف یادگیری

حساس شدگی و خوگیری

1 سوال

نظریه‌های فلسفی

نقطه اشتراک کارکرد گرایان و ساخت گرایان

1 سوال

ثراندایک

تفاوت جعبه ثراندایک با جعبه اسکینر

1 سوال

هال

نظریه هال درباره تقویت

1 سوال

اسکینر

اسکینر نام دیگر شرطی‌سازی کلاسیک را چه گذاشت؟

 

1 سوال

گاتری

روش‌های ترک عادت گاتری

2 سوال

شرطی‌ها

کودکی که مورد حمله سگی قرار گرفته است، با شنیدن صدای سگ دچار ترس می‌شود. شرطی‌سازی

2 سوال

تولمن

نظریه تولمن

4 سوال

بندورا

بندورا

2 سوال

میلرو دلارد

یادگیری از نظر باور میلرو دلارد

1 سوال

 

یادگیری نورمن – مهندسی شناختی

1 سوال

 

نزدیک‌ترین مفهوم گشتالت به هال و گاتری

1 سوال

داروین

کدام نظریه پرداز بر داروین اثر گذاشت؟

1 سوال

 

رفتار گرایی زیست شناسی

1 سوال

 

پیدجین چیست؟

1 سوال

 

نظریه هب درباره تقویت

1 سوال

 

نظریه یادگیری مارکوف اسپتس

1 سوال

 
ورود به سامانه