دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی سلامت، سال 94

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی سلامت سال 94

«دکتری تخصصی PH.D دانشگاه آزاد اسلامی»

 

درس روانشناسی رشد

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

رشد شناختی

پیاژه: رشد تحولی، سازش روانی، عملیات عینی، عملیات صوری، پیش عملیاتی

 

 

6 سوال

 

کلبرگ

1 سوال

گیلیگان

1 سوال

مفهوم بازی

1 سوال

تحول زبان

1 سوال

کردار شناسی

اینزورث

1 سوال

بالبی

1 سوال

مونته سوری

1 سوال

روانکاوی

فروید

1 سوال

ماهله

1 سوال

نوجوانی

دیوید الکایند

1 سوال

اریکسون

1 سوال

مارسیا

1 سوال

نظریه پردازان رشد

بندورا

1 سوال

لرنر

1 سوال

یونگ

1 سوال

نظریه ذهن

1 سوال

اختلالات رشد

سلوک

1 سوال

اوتیسم

1 سوال

هیجانات

1 سوال

 

درس روانشناسی سلامت

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

استرس

نشانگان کلی سازگاری (سلیه)

1 سوال

نظریه کوباسا

1 سوال

آسیب های مغزی

1 سوال

راهکار کنار آمدن با استرس

1 سوال

نظریه عقلانی – عاطفی رایس

1 سوال

غدد درون ریز – کمبود ویتامین ها

 

 

5 سوال

حمایت اجتماعی

فرضیه سپر

1 سوال

نظریه های دریافت حمایت اجتماعی

1 سوال

فرضیه حمایت اجتماعی

1 سوال

نظریه های رفتاری بهداشتی

نظریه مستدل

1 سوال

مدل فرا نظری

1 سوال

 

تعاریف و نظریه های سلامت

 

تعاریف

1 سوال

نظریه ها

2 سوال

نظریه های درد

طرح الگویی

1 سوال

تکنیک تحریک متناظر

1 سوال

الکل و مواد مخدر

الگوی اثر ثابت نیکوتین

1 سوال

راهبرد انزجاری در درمان

1 سوال

شخصیت

خوش بینی

1 سوال

آسیب شناسی روانی

وسواس - عملی

1 سوال

بیماری درمان ناپذیری
و داغدیدگی

 

 

1 سوال

راهبرد خود مدیریتی

 

1 سوال

 

درس روانشناسی بالینی و نظریه های روان درمانی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

روانکاوی

فروید - درمان

2 سوال

آدلر - درمان

1 سوال

روانی، اجتماعی - اریکسون

1 سوال

آزمون ها

MMPI

1 سوال

واینلند

2 سوال

رفتار گرایی

شرطی سازی تقابل

1 سوال

 

تقویت

1 سوال

شرطی – فن وارونگی

1 سوال

 

شناختی رفتاری و شناختی

  

عقلانی عاطفی - الیس

1 سوال

شناختی درمانی - بک

1 سوال

شناختی رفتاری

1 سوال

 

اصول و فنون مشاوره

فرضیه های درمان

1 سوال

اثر درمان

1 سوال

فن درمان

2 سوال

 

انسان گرایی و وجود گرایی

راجرز – نظری روان درمانی

2 سوال

درمان راجرزی

1 سوال

وجود گرایی

1 سوال

واقعیت درمانی

1 سوال

 

آسیب شناسی روانی و
اختلافات روانی

رویکرد زیستی در درمان

1 سوال

اختلالات رشد

1 سوال

اختلالات خلقی

1 سوال

 

درس نوروپسیکولوژی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

آسیب های مغزی

آسیب به قطعه پیشانی

1 سوال

اختلال محاسبات

1 سوال

آسیب به قطعه پیشانی نیمکره چپ

1 سوال

حرکات ارادی و نیمکره ها

1 سوال

آگنوزیا – آسیب مغزی

1 سوال

اختلال های شناختی
کهنسالی

آسیب مغزی

1 سوال

فلج های مغزی

اختلالات حرکتی

1 سوال

اختلالات خواب

هورمون خواب

1 سوال

 

نورونها و کارکرد نورونها

پدیده خستگی سیناپسی

1 سوال

پدیده هم گرایی سیناپسی

1 سوال

اختلالات شنوایی

 

1 سوال

ارزیابی‌های نوروپسیکولوژی

و ارزیابی‌های فیزیولوژی

EEG

1 سوال

امواج مغزی و نقش های آن

1 سوال

تحریک فرا جمجمه ای

1 سوال

اختلالات ادراکی

 

1 سوال

بازتاب ها

مورو

1 سوال

عملکردهای مغزی و رفتار

خلاقیت - مغز

2 سوال

حافظه - مغز

1 سوال

تفکر، تکلم و سازمان دادن به حرکات- مغز

1 سوال

محاسبات ریاضی – نیمکره راست

1 سوال

نشانگان ها و
بیماری ها

گرسمن

1 سوال

فرضیه فوق کیاسمایی

1 سوال

اختلالات بینایی

نیستاگموس

1 سوال

مرکز ارادی چشم ها

1 سوال

آسیب بینایی و گیجگاهی دو سویه

1 سوال

 

درس زبان تخصصی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

مکانیزم دفاعی

تصعید

1 سوال

کناره گیری

1 سوال

فروید

اصول شخصیت

2 سوال

تعریف هیجان

 

1 سوال

نظریه صفات

 

3 سوال

نظریه منبع کنترل

اسناد

1 سوال

پیاژه

پیش عملیاتی

1 سوال

رشد اخلاقی

کلبرگ

1 سوال

تعریف هوش و

نظریه‌های هوش

 

 

2 سوال

نظریه های زبان

مفهوم

1 سوال

حافظه و انواع حافظه

 

2 سوال

تعریف روانشناسی عمومی

 

 

1 سوال

آسیب‌شناسی روانی

 

1 سوال

روش تحقیق

 

1 سوال

یادگیری

شرطی‌سازی کلاسیک

1 سوال

شرطی‌سازی کنشگر

1 سوال

بندورا

1 سوال

تفاوت‌های فردی

 

1 سوال

نفوذ اجتماعی

 

1 سوال

 

درس آمار و روش تحقیق

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

 

همبستگی

ضریب همبستگی راتا

1 سوال

ضریب همبستگی اسپیرمن

1 سوال

شدت همبستگی

1 سوال

 

رگرسیون

شیب خط

1 سوال

محاسبه شیب خط

1 سوال

 

روش‌های نمونه گیری

تصادفی ساده

1 سوال

تصادفی طبقه ای

1 سوال

 

برآورد

فرض صفر

1 سوال

خطای نوع اول α

1 سوال

توان آزمون ß -  1

1 سوال

تحلیل واریانس

طرح 2 عاملی

2 سوال

طرح 1 عاملی

1 سوال

آزمئن همگنی واریانس

1 سوال

طرح درون گروهی

1 سوال

سری‌های زمانی (انداره‌گیری مکرر)

1 سوال

روش‌های تحقیق غیر آزمایشی

علی مقایسه‌ای ( پس رویدادی)

 

3 سوال

شاخص‌های پراکندگی

انحراف معیار (استاندارد)

1 سوال

انواع پژوهش

کیفی

1 سوال

تعاریف متغیر ها

عملیاتی

1 سوال

ابزارهای جمع آوری
اطلاعات

دلفی

 

1 سوال

 

 

ورود به سامانه