دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی، سال 94

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی عمومی سال 94

«دکتری تخصصی PH.D دانشگاه آزاد اسلامی»

درس علم النفس

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

غزالی

مراتب نفس

1 سوال

علم

1 سوال

 

ابن سینا

مفهوم نفس

3 سوال

معانی نفس از دید قرآن

شخصیت شکل یافته

1 سوال

ملاصدرا

حرکت جوهری

1 سوال

مراتب نفس

1 سوال

جسمانیه الحدوث، روحانیه‌البقا

1 سوال

متأثر از کدام دانشمند

1 سوال

سهروردی

نظریه اشراق

1 سوال

فارابی

تعریف نفس

1 سوال

عقل

عقل فعال

1 سوال

عقل بالقوه

1 سوال

عقل مستفاد

1 سوال

عقل از دید نظریه پردازان یادگیری

1 سوال

نظریه پردازان جدید

نظریه حیاتی

1 سوال

مفهوم خود و خویشتن

 

3 سوال

آگوست کنت

بدن و ذهن

1 سوال

رابطه علم و ایمان

 

1 سوال

 

درس کودکان استثنایی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

اختلالات کروموزومی

سندروم داون

2 سوال

سندروم ویلیامز

1 سوال

اختلالات ناشی از سوخت و ساز

چربی‌ها – تای ساکس

1 سوال

پروتئین – فنیل کتنوری

1 سوال

اختلالات عصبی – رشدی
(
(DSM5

طیف اتیسم

1 سوال

اختلالات سوماتیک

سندروم ترومای سریا

1 سوال

اختلالات مرتبط با رشد

اختلال دلبستگی واکنشی ((RAD

1 سوال

اختلالات تکلم

آفازی

2 سوال

اختلالات رفع

بی اختیاری ادرار

1 سوال

اختلالات ایذایی

ADHD

1 سوال

نظریه ذهن (ADHD)

1 سوال

الگوی بارلکی (ADHD)

1 سوال

اختلالات فراگیر رشد

اتیسم

1 سوال

اختلالات یادگیری

مشکلات تکلمی

1 سوال

اختلالات شنوایی

آموزش نا شنوایی

1 سوال

حافظه

حافظه فعال

1 سوال

علائم و نشانه‌های بالینی

آپراکسیا (کردار پریشی)

1 سوال

آموزیا

آزمون فراستیک

1 سوال

 

درس فیزیولوژیک

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

خواب

REM

1 سوال

شنوایی

بخش دهلیزی (تعادلی)

1 سوال

نوروترسمیترها
(ناقل‌های عصبی)

گابا

1 سوال

نورا اپی نفرین

1 سوال

استیل کولین

1 سوال

دوپامین

1 سوال

قشر مخ (مغز)

لوب آهیانه

2 سوال

لوب پیشانی (فرونتال)

1 سوال

حافظه

1 سوال

فاقد گیرنده حس درد

1 سوال

کنترل ارادی و تصمیم گیری

1 سوال

دستگاه خود مختار

سمپاتیک

1 سوال

هورمون‌ها

کورتیزول

1 سوال

بادامه

ترس

1 سوال

دستگاه عصبی و غدد درون ریز

هیپوفیز و غدد فوق کلیه

1 سوال

سیناپس

خستگی سیناپسی

1 سوال

امواج مغزی

بتا

1 سوال

دلتا

1 سوال

حافظه

یادزدودگی پیش گستر

1 سوال

 

درس رشد

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

نظریه پردازان شناختی

بروند (مفهوم آمادگی)

1 سوال

ویگوتسکی (زبان و تفکر، مراحل تحول زبان)

2 سوال

کلبرگ (مراحل رشد اخلاقی)

2 سوال

پیاژه ( عملیات عینی، معتقد به ناپیوستگی رشد)

2 سوال

سلمن، نظریه پرداز شناختی اجتماعی

( مراحل رشد)

2 سوال

برزونسکی، نظریه پرداز شناختی اجتماعی

( سبک های هویت)

1 سوال

روانکاوی

فروید ( اصل لذت و بازی)

1 سوال

اریکسون ( نوجوانی، مراحل رشد)

3 سوال

نوپیاژه ها

رابی کیس ( مراحل رشد)

1 سوال

نظریه پردازان

دوره بزرگسالی

ویلانت ( مراحل رشد)

1 سوال

لوینسون ( مراحل رشد)

2 سوال

برونفن برند

سیستمهای بوم شناختی

1 سوال

جیمز مارسیا

سبکهای هویت

1 سوال

دیوید الکایند

خود میان بینی نوجوان

1 سوال

دلبستگی

تعریف دلبستگی

1 سوال

مراحل دلبستگی

1 سوال

انواع دلبستگی از نظر اینزورث

1 سوال

سازگاری انواع دلبستگی با طلاق

1 سوال

 

درس روانشناسی شخصیت و مرضی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

اختلال​های خلقی

اختلال پیش از قاعدگی

1 سوال

بی ثباتی خلق و اخلالگری

1 سوال

دو قطبی

2 سوال

دو قطبی با ویژگی نا متعارف

1 سوال

اختلال​های شخصیت

مرزی

2 سوال

ضد اجتماعی

1 سوال

اختلالات ایذایی

بیش فعالی و کمبود توجه

1 سوال

سلوک

1 سوال

اختلالات ناشی از مواد

کوکائین

1 سوال

اختلالات مربوط به اختلال شناختی و عضوی

 

ادراک پریشی ( آگنوزیا)

1 سوال

اسکیزوفرنی

 

1 سوال

روانکاوی

فروید ( مراحل رشد جنسی)

1 سوال

هورنای (استبداد بایدها، ترس از شکست)

2 سوال

انسان گرایی

 

3 سوال

رویکرد صفات

خود مختاری کارکردی آلپورت

1 سوال

جفری گری

نظام سه گانه هیجان

1 سوال

یادگیری اجتماعی

جبر گرایی تقابلی

1 سوال

شناختی

گیلیگان و...

1 سوال

انگیزه پیشرفت

 

1 سوال

 

درس زبان تخصصی

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

مکانیزم دفاعی

تصعید

1 سوال

کناره گیری

1 سوال

فروید

اصول شخصیت

2 سوال

تعریف هیجان

 

1 سوال

نظریه صفات

 

3 سوال

نظریه منبع کنترل

اسناد

1 سوال

پیاژه

پیش عملیاتی

1 سوال

رشد اخلاقی

کلبرگ

1 سوال

تعریف هوش و

نظریه‌های هوش

 

2 سوال

نظریه های زبان

مفهوم

1 سوال

حافظه و انواع حافظه

 

2 سوال

تعریف روانشناسی عمومی

 

1 سوال

آسیب‌شناسی روانی

 

1 سوال

 

روش تحقیق

 

 

1 سوال

یادگیری

شرطی‌سازی کلاسیک

1 سوال

شرطی‌سازی کنشگر

1 سوال

بندورا

1 سوال

تفاوت‌های فردی

 

1 سوال

نفوذ اجتماعی

 

1 سوال

 

درس آمار و روش تحقیق

عنوان

موضوع

تعداد سوالات

همبستگی

ضریب همبستگی راتا

1 سوال

ضریب همبستگی اسپیرمن

1 سوال

شدت همبستگی

1 سوال

رگرسیون

شیب خط

1 سوال

محاسبه شیب خط

1 سوال

روش‌های نمونه گیری

تصادفی ساده

1 سوال

تصادفی طبقه ای

1 سوال

برآورد

فرض صفر

1 سوال

خطای نوع اول α

1 سوال

توان آزمون ß -  1

1 سوال

تحلیل واریانس

طرح 2 عاملی

2 سوال

طرح 1 عاملی

1 سوال

آزمون همگنی واریانس

1 سوال

طرح درون گروهی

1 سوال

سری‌های زمانی (انداره‌گیری مکرر)

1 سوال

روش‌های تحقیق غیر آزمایشی

علی مقایسه‌ای ( پس رویدادی)

3 سوال

شاخص‌های پراکندگی

انحراف معیار (استاندارد)

1 سوال

انواع پژوهش

کیفی

1 سوال

تعاریف متغیر ها

عملیاتی

1 سوال

ابزارهای جمع آوری
اطلاعات

دلفی

1 سوال

 
ورود به سامانه