دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد سال 95

 

تجزیه و تحلیل سوالات کنکور دکتری روانشناسی بالینی

 "دانشگاه آزاد سال 95"

درس آسیب شناسی

سوال

موضوع

منبع

1

اختلال افسردگی

آسیب‌شناسی روانی هالجین جلد 2 ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

2

اختلال افسردگی

آسیب‌شناسی روانی هالجین ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

3

اختلال افسردگی

آسیب‌شناسی روانی هالجین ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

4

اسکیزوفرنی

کاپلان DSM-5 جلد 1 انتشارات ارجمند (رضاعی) ، جزوه کلاسی

5

وحشت زدگی

کاپلان جلد 1 انتشارات ارجمند (رضاعی)

6

مفاهیم اولیه آسیب

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی

7

اختلالات شخصیت

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

8

افسردگی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

9

وحشت زدگی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

10

دو قطبی

آسیب‌شناسی روانی هالجین  ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

11

آگورافوبیا

آسیب‌شناسی روانی هالجین ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

12

اضطرابی – تعمیم یافته

آسیب‌شناسی روانی هالجین ، گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

13

وحشت زدگی

آسیب‌شناسی روانی هالجین ، گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

14

وسواس

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

15

وسواس

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

16

PTSD

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

17

PTSD

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

18

PTSD

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

19

مفاهیم اولیه آسیب

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

20

مفاهیم اولیه آسیب

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

21

اختلال تبدیلی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

22

اختلال تغذیه

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

23

اختلال جنسی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

24

اختلال جنسی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی

25

اختلال شخصیت

DSM-5 انتشارات ارجمند (رضاعی)

 

دوستان گرامی:

منبع اصلی برای درس آسیب‌شناسی روانی گرایش بالینی در کنکور سال 95 کتاب آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی بوده است.

17 سؤال در جزوه کلاسی عیناً گفته شده بود.

15 سؤال عیناً در کلاس نکته و تست کار شده بود.

 

درس روانشناسی رشد

سوال

موضوع

منبع

26

ماهله

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

27

ویگوتسکی

خویی نژاد ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

28

لوینسون

لورابرک ، روانشناسی رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

29

والن

رشد ژنتیک (منصور) ، روانشناسی رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

30

فراشناخت

لورابرک ، جزوه نکته و تست

31

مفاهیم استنباطی و بنیادین رشد

تمامی منابع رشد

32

کلبرک

در تمامی منابع رشد موجود است ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

جزوه نکته و تست

33

پیاژه

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

34

ویلانت

رشد پاپالیا ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

35

پیاژه

خویی نژاد ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

36

پیاژه

رشد منصور ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

37

مبحث کلی نوروسایکولوژی

آسیب شناسی روانی DSM - 5

38

اریکسون

خویی نژاد ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

39

مونته سوری

خویی‌نژاد ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ  ، جزوه نکته و تست

40

مونته سوری

خویی نژاد

41

ورنر

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

42

ورنر

خویی نژاد

43

مونته سوری

خویی نژاد

44

اریکسون

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

45

بوم شناختی

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

46

ویلیام پری

لورابرک ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

47

معلولیت های ژنتیکی

خویی نژاد جزوه کلاسی جزوه نکته و تست

48

لوینسون

لورابرک ، روانشناسی رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

49

رابرت پک

لورابرک ، روانشناسی رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

50

پرخاشگری

لورابرک

 

 

جمع بندی نهایی درس رشد

 • ماهله 1 سوال
 • ویگوتسکی 1 سوال
 • لوینسون 2 سوال
 • رابرت پک 1 سوال
 • اریکسون 2 سوال
 • پیاژه 3 سوال
 • والن 1 سوال
 • مفاهیم 4 سوال
 • کلبرک 1 سوال
 • برونفن برنر 1 سوال
 • ویلیام پری 1 سوال
 • مونته سوری 3 سوال
 • ورنر 1 سوال
 • اختلالات رشد 2 سوال
 • ویلانت 1 سوال

 

کنکور 95 منبع اصلی خویی نژاد و لورابرک

16 سوال در نکته و تست کار شده بود.

20 سوال در کتاب روانشناسی رشد انتشارات فرهنگ عیناً توضیح داده شده است

 

درس روانشناسی بالینی

سوال

موضوع

منبع

51

مبحث رفتارگرایی، قانون پریماک

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه (رفتارگرایی) ، جزوه نکته و تست

52

رویکرد اجتماع نگر

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

53

روانشناسی سلامت و طب رفتاری، علوم رفتاری و پزشکی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه

54

نظریه های رفتاری، ارزیابی رفتاری

جزوه نکته و تست

55

روانشناسی عصب نگر، آزمون هالستید - ریتان

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه

56

آزمون لوریا بنداسک

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه

57

آزمون سنجش

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه

58

روانشناسی عصب نگر

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه (بسته آموزشی)

59

مبحث رفتارگرایی، شکل دهی و وقفه

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

60

دیدگاه پدیدار شناختی و انسان‌گرا – وجود گرا، معنا درمانی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

61

دیدگاه پدیدار شناختی و انسان‌گرا – وجود گرا، مراجع محور

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

62

رویکرد سیستمی

جزوه کلاسی

63

سنجش رفتاری، مشاهده کنترل شده

فیرس ترجمه فیروزبخت

64

سنجش رفتاری، تحلیل کارکردی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

65

قضاوت بالینی

فیرس ترجمه فیروزبخت

66

آزمون های هوش، گاردنر

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

67

آزمون های هوش، گیلفورد

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

68

روش تحقیق

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

69

مصاحبه سنجی

فیرس ترجمه فیروزبخت

70

مصاحبه سنجی

فیرس ترجمه فیروزبخت

71

روش تحقیق

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

72

روش تحقیق

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

73

مبانی روانشناسی بالینی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

74

مبانی روانشناسی بالینی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

75

مبانی روانشناسی بالینی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، جزوه نکته و تست

 

جمع بندی نهایی درس روانشناسی بالینی

تمامی سوالات از منابع اصلی روانشناسی بالینی، فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت

15 سوال عیناً در کلاس نکته و تست کار شده بود.

5 سوال عیناً در جزوه مؤسسه موجود است.

5 سوال مختص کتاب فیرس بود.

درس آزمون های روانشناختی و ارزشیابی شخصیت

سوال

موضوع

منبع

76،77،96

مبحث رورشاخ

پاشا شریفی، مارنات

78،79،80،83،88،93

آزمون وکسلر

پاشا شریفی، مارنات

81

آزمون میلون

پاشا شریفی، مارنات

82،90،98

آزمون MMPI

پاشا شریفی، مارنات

89،94،95، 92

آزمون بندر گشتالت

پاشا شریفی، مارنات

84، 91

آزمون کتل

پاشا شریفی، مارنات

85،86،87،97

مصاحبه بالینی و نظریه های بالینی

فیرس ترجمه فیروزبخت ، شولتز

100، 99

اصول درمان

فیرس ترجمه فیروزبخت ، مارنات

 

 

تمامی 25 سوال این درس مربوط به سه کتاب می‌باشد:

 1. مارنات دکتر حسن پاشا شریفی
 2. آزمونهای روانی و فرافکن دکتر هادی بهرامی
 3. فیرس (روانشناسی بالینی) ترجمه مهرداد فیروزبخت

 

درس نوروسایکولوژی

سوال

موضوع

منبع

123،121،120،119،107،104،101

ساختمان کارکرد و زیست شیمی سلول عصبی

داوود معظمی و کارسون

115، 102

بازتاب

کارلسون

125، 124، 118، 116، 113، 112، 111، 106، 105، 103

ساختار مرکزی مغز و آسیب‌های مغزی

داوود معظمی و کارسون

117، 110، 108

داروها / انتقال دهنده سیناپسی

داوود معظمی و کارسون

122

زیست - شیمی رفتار

داوود معظمی و کارسون

 114

نظریه پردازان شیمی

داوود معظمی و کارسون

109

گفتار و اخلالات گفتار

داوود معظمی و کارسون

 

 

 

 

ورود به سامانه