دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95

تجزیه و تحلیل سوالات کنکور دکتری روانشناسی تربیتی

 دانشگاه آزاد سال 95

درس یادگیری

سوال

موضوع

منبع

1

انواع یادگیری

هرگنهان (فصل اول: یادگیری چیست؟)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

2

تاریخچه مکاتب روانشناسی

هرگنهان (فصل 3)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

3

نظریه های اسکینر، تقویت کننده‌ها و تنبیه

هرگنهان (فصل 5: نظریه اسکینر در یادگیری)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

4

دیدگاه های گاتری درباره تنبیه

هرگنهان (فصل 8: نظریه گاتری در یادگیری)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

5

قوانین گشتالت

هرگنهان (فصل 10: نظریه گشتالت)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

6

تظریه فرایندهای شناختی معیوب بندورا

هرگنهان (فصل 13: نظریات آلبرت بندورا)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

7

دیدگاههای اسکینر نسبت به آموزش و پرورش

هرگنهان (فصل 5: نظریه اسکینر)

8

دیدگاههای هال نسبت به آموزش و پرورش

هرگنهان (فصل 6: نظریه کلارک لئونارد هال)

9

انواع یادگیریها

هرگنهان (فصل 1: یادگیری چیست؟)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

10

قانون مورگان

هرگنهان (فصل 2: روشهای مطالعه یادگیری)

11

مبحث نمایش قوانین اسکینر

هرگنهان (فصل 5: اسکینر)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

12

نظریه هرنستاین

هرگنهان (فصل 5: اسکینر)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

13

انتقادات بر نظریه بندورا

هرگنهان (فصل 13: بندورا)

14

مفاهیم نظری عمده استیس

هرگنهان (فصل 9: استیس)

15

صورت بندی نظریه گاتری

هرگنهان (فصل 8: گاتری)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

16

نظریات اسکینر درباب قرارداد وابستگی

هرگنهان (فصل 5: اسکینر)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

17

شرطی سازی کلاسیک در باب خاموشی

هرگنهان (فصل 7: پاولف)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

18

مکتب خبر پردازی – شیوه‌های یادگیری

هرگنهان (فصل 14: نظریه خبر پردازی)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

19

 

اشکالات نظریه رسکورلا در شرطی سازی کلاسیک

هرگنهان (فصل 7: پاولف)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

20

انواع برنامه های تقویت در نظریه اسکینر

هرگنهان (فصل 5: اسکینر)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

21

نظریه دو عاملی ماورر

هرگنهان (فصل 6: کلارک هال)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

22

مفاهیم ثانوی پیش از 1930 ثرندایک

هرگنهان (فصل 4: ثرندایک)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

23

نبیین یادگیری میلر و دلارد

هرگنهان (فصل 13: بندورا)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

24

اصول موضوعی هال

هرگنهان (فصل 6: کلارک هال)

25

مفاهیم گاتری

هرگنهان (فصل 8: گاتری)، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

 

جمع بندی

تمام سوالات از کتاب یادگیری هرگنهان ترجمه سیف طرح شده اند.

بیشترین سوالات از فصل 5: نظریه اسکینر می‌باشد و سپس به ترتیب، نظریه هال، بندورا، گاتری

فصل 5: 6 سوال

فصل اول: 2 سوال

فصل 6: 3 سوال

فصل 13: 3 سوال

فصل 4: 1 سوال

فصل 8: 3 سوال

فصل 7: 2 سوال

فصل 10: 1 سوال

فصل 2: 1 سوال

فصل 9: 1 سوال

فصل 14: 1 سوال

فصل 3: 1 سوال

 

درس روانشناسی رشد

سوال

موضوع

منبع

26

مراحل رشد شناختی پیاژه

ویلیام کرین (فصل 6 )، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

27

مراحل رشد شناختی پیاژه

ویلیام کرین (فصل 6 )، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

28

رشد هیجانی و شناختی در میانسالی

لورابرک (فصل 15)

29

بیماریهای بارز نهفته در انسان

لورابرک (فصل 2)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

30

رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی

لورابرک (فصل 17)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

31

انواع بازیها – رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

لورابرک (فصل 8)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

32

نظریه های ارگانیسمی

ویلیام کرین (فصل 5)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

33

 

نظریه زبان آموزی

ویلیام کرین (فصل 17)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

34

رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

لورابرک (فصل 8)  

35

نظریه شناختی اجتماعی ویگوتسکی

ویلیام کرین (فصل 10)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

36

مراحل رشد شناختی پیاژه

ویلیام کرین (فصل 6)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

37

مراحل رشد شناختی پیاژه

ویلیام کرین (فصل 6)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

38

مراحل رشد اخلاقی کلبرگ

ویلیام کرین (فصل 7)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

39

رشد جسمانی و شناختی در میانسالی

لورابرک (فصل 15)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

40

نظریه والن

منصور

41

نظریه های شناختی

خویی لورابرک (فصل اول)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

42

نظزیه آنا فروید

خویی نژاد

43

نظریه های رشدی

خویی نژاد

44

رشد هیجان و اجتماعی در نوباوگی

لورابرک (فصل 6)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

45

رشد هیجان و اجتماعی در نوباوگی

لورابرک (فصل 6)

46

رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی

لورابرک (فصل 13)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

47

شیوه های فرزند پروری – رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

لورابرک (فصل 8)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

48

بازتابها – رشد در نوزادان

لورابرک (فصل 3)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

49

مراحل رشد شناختی پیاژه

لورابرک (فصل 5)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

50

 

نظریه گزل

 

ویلیام کرین (فصل 2)، رشد استاد محمدی (انتشارات فرهنگ)، جزوه نکته و تست

 

جمع بندی نهایی

همانطور که دیده می‌شود سؤالات از 3 کتاب روانشناسی رشد لورابرک – نظریه‌های رشد ویلیام کرین و روانشناسی ژنتیک منصور طرح شده‌اند.

از کتاب لورابرک: 14 سؤال

از کتاب ویلیام کرین: 9 سؤال

از کتاب منصور: 2 سؤال

تمامی سؤالات در کتاب روانشناسی رشد استاد علیرضا محمدی وجد داشته و دانشجویان با خواندن این کتاب به راحتی قادر به پاسخگویی تمام سؤالات هستند.

 

درس اندازه‌گیری و ارزشیابی

سوال

موضوع

منبع

51

تفاوت آزمون و پرسشنامه

سنجش دکتر سیف (فصل اول تعریف اصطلاحات)، جزوه نکته و تست

52

روش تعیین روایی سازه

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

53

محاسبه ضریب دشواری

سنجش دکتر سیف (فصل 17 اجرا، نمره‌گذاری و تحلیل آزمون)، جزوه نکته و تست

54

محاسبه ضریب پایایی

سنجش دکتر سیف (فصل 21 پایایی آزمون)، جزوه نکته و تست

55

محاسبه ضریب پایایی

سنجش دکتر سیف (فصل 21 پایایی آزمون)، جزوه نکته و تست

56

دسته بندی روشهای اندازه‌گیری و سنجش

سنجش دکتر سیف (فصل 3 دسته بندی روشهای اندازه‌گیری)، جزوه نکته و تست

57

تحلیل گزینه ها به کمک منحنی

سنجش دکتر سیف (فصل 17 اجرا و نمره گذاری)، جزوه نکته و تست

58

روایی

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

59

محاسبه ضریب دشواری

سنجش دکتر سیف (فصل 17 اجرا و نمره گذاری)، جزوه نکته و تست

60

روایی

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

61

محاسبه نمره حقیقی

سنجش دکتر سیف (فصل 21 پایایی آزمون)، جزوه نکته و تست

62

روش کودر - ریچاردسون

سنجش دکتر سیف (فصل 21 پایایی آزمون)، جزوه نکته و تست

63

ارزشیابی تراکمی

سنجش دکتر سیف (فصل 4 دسته بندی ارزشیابی‌های آموزشی)، جزوه نکته و تست

64

بخش

سنجش دکتر سیف (فصل 1 تعریف اصطلاحات)، جزوه نکته و تست

65

کار پوشه

سنجش دکتر سیف (فصل 13 سنجش با استفاده از کار پوشه)، جزوه نکته و تست

66

انتخاب طرح پژوهشی

سنجش دکتر سیف (فصل 5 مراحل ارزشیابی آموزشی)، جزوه نکته و تست

67

مقایسه های ارزشیابی ها

سنجش دکتر سیف (فصل 4 دسته بندی ارزشیابی‌های آموزشی)، جزوه نکته و تست

68

آزمونهای کوته پاسخ

سنجش دکتر سیف (فصل 11 سنجش یادگیری با آزمون کوته پاسخ)، جزوه نکته و تست

69

آزمونهای تشریحی

سنجش دکتر سیف (فصل 10 سنجش یادگیری با آزمون تشریحی)، جزوه نکته و تست

70

انواع روایی ها

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

71

ضریب تمیز

سنجش دکتر سیف (فصل 17 اجرا و نمره گذاری)، جزوه نکته و تست

72

مبحث روایی

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

73

روایی آموزشی

سنجش دکتر سیف (فصل 20 روایی آزمون)، جزوه نکته و تست

74

الگوهای ارزشیابی

سنجش دکتر سیف (فصل 4 دسته بندی ارزشیابی‌های آموزشی)، جزوه نکته و تست

75

همبستگی سؤال با کل آزمون

سنجش دکتر سیف (فصل 17 اجرا و نمره گذاری)، جزوه نکته و تست

 

جمع بندی

تمامی سؤالات از کتاب سنجش و اندازه‌گیری دکتر سیف طراحی شده اند و ترتیب سؤالات از فصول مختلف این کتاب به شرح زیر است:

 • فصل 1: 2 سؤال
 • فصل 20: 6 سؤال
 • فصل 17: 5 سؤال
 • فصل 21: 4 سؤال
 • فصل 3: 1 سؤال
 • فصل 4: 3 سؤال
 • فصل 13: 1 سؤال
 • فصل 5: 1 سؤال
 • فصل 11: 1 سؤال
 • فصل 10: 1 سؤال

بیشترین سؤال از فصول 20، 17، 21و 4 کتاب سنجش و اندازه‌گیری سیف طرح شده اند.

 

درس تربیتی

سوال

موضوع

منبع

126

ویژگی های آموزش مستقیم

تربیتی دکتر سیف (فصل 18)

127

طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی – طبقه بندی کراتول

تربیتی دکتر سیف (فصل 16)، جزوه نکته و تست

128

طبقه بندی هدفهای آموزشی حوزه عاطفی بلوم

تربیتی دکتر سیف (فصل 16)، جزوه نکته و تست

129

آماده ساختن یادگیرندگان برای شروع یادگیری

تربیتی دکتر سیف (فصل 15)، جزوه نکته و تست

130

هدفهای آموزشی – استانداردهای تحصیلی

تربیتی دکتر سیف (فصل 15)، جزوه نکته و تست

131

آفرینندگی و هوش و پیشرفت تحصیلی

تربیتی دکتر سیف (فصل 14)، جزوه نکته و تست

132

ویژگیهای تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد نسبت به آفرینندگی

تربیتی دکتر سیف (فصل 14)، جزوه نکته و تست

133

روش‌های آموزش قواعد یا اصول مفهوم‌سازی

تربیتی دکتر سیف (فصل 13)، جزوه نکته و تست

134

هوش و هوش هیجانی

تربیتی دکتر سیف (فصل 12)، جزوه نکته و تست

135

نظریه رشد شناختی پیاژه – ویژگیهای مراحل رشدی

تربیتی دکتر سیف (فصل 3)، جزوه نکته و تست

136

طبقه‌بندی هدفهای آموزشی بر اساس انواع یادگیری

تربیتی دکتر سیف (فصل 16)

137

ویژگیهای شناخت و فراشناخت از راهبردهای یادگیری و مصالح

تربیتی دکتر سیف (فصل 11)

138

نظریه شرطی سازی کلاسیک

تربیتی دکتر سیف (فصل 5)، جزوه نکته و تست

139

فنون آموزش با روش سخنرانی از روش آموزش معلم - محور

تربیتی دکتر سیف (فصل 17)، جزوه نکته و تست

140

آموزش آفرینندگی

تربیتی دکتر سیف (فصل 14)، جزوه نکته و تست

141

راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت

تربیتی دکتر سیف (فصل 11)، جزوه نکته و تست

142

طبقه‌بندی هدفهای آموزشی بلوم

تربیتی دکتر سیف (فصل 16)، جزوه نکته و تست

143

انواع سبکهای یادگیری و تفکر

تربیتی دکتر سیف (فصل 10)

144

نظریه ویگوتسکی از مجموعه نظریه‌های یادگیری شناختی

تربیتی دکتر سیف (فصل 4)، جزوه نکته و تست

145

سبکهای یادگیری شناختی - انگیزش

تربیتی دکتر سیف (فصل 10)، جزوه نکته و تست

146

نظریه ویگوتسکی از مجموعه نظریه‌های یادگیری شناختی

تربیتی دکتر سیف (فصل 4)، جزوه نکته و تست

147

هدفهای آموزشی و آمادگی برای یادگیری

تربیتی دکتر سیف (فصل 15)، جزوه نکته و تست

148

هدفهای آموزشی در یادگیری

تربیتی دکتر سیف (فصل 15)

149

یادگیری سازنده گرایی

تربیتی دکتر سیف (فصل 8)

150

نظریه یادگیری آزوبل

تربیتی دکتر سیف (فصل 6)، جزوه نکته و تست

 

با بررسی سؤالات مشخص شد که تمامی سؤالات از کتاب روانشناسی پرورش نوین سیف طرح شده اند و تأکید بیشتر بر فصل های زیر به ترتیب می‌باشد:

 • فصل 15: 4 سوال
 • فصل 18: 1 سوال
 • فصل 16: 4 سوال
 • فصل 14: 3 سوال
 • فصل 13: 1 سوال
 • فصل 12: 1 سوال
 • فصل 3: 1 سوال
 • فصل 11: 2 سوال
 • فصل 5: 1 سوال
 • فصل 17: 1 سوال
 • فصل 10: 2 سوال
 • فصل 4: 2 سوال
 • فصل 8: 1 سوال
 • فصل 6: 1 سوال

از فصول 15، 16، 14 طبقه بندی هدفهای آموزشی – طراحی آموزشی و تفکر بیشتر سؤال آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه