دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد سال 95

 

تجزیه و تحلیل سوالات کنکور دکتری روانشناسی سلامت

 دانشگاه آزاد سال 95

درس آسیب شناسی روانی و روانشناسی بالینی

سوال

موضوع

منبع

1

درمان گشتالتی

کتاب کری ، جزوه نکته و تست

2

نظریه مایکنبام

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

3

سؤالات استنباطی و مفهومی

سؤالات استنباطی و مفهومی

4

نظریه مراحل تغییر

نظریه های روان درمانی پروچاسکا

5

درمان دیالکتیک مرزی

کتاب کری ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

6

درمان مراجعه محوری

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

7

نظریه هوش

کتاب فیرس ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

8

رویکردهای درمان

کتاب فیرس ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

9

هالستیدریتان - لوریانبراسکا

کتاب فیرس

10

مداخلات درمان

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

11

نظریه راجرز

کتاب فیرس ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

12

مدل درمان EMDR

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

13

گشتالت درمانی

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

14

نظریه رفتار درمانی

کتاب فیرس ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

15

نظریه رفتار درمانی

نظریه های روان درمانی پروچاسکا ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

16

نظریه نقص حافظه -  OCD

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

17

اختلال اضطراب جدایی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

18

تغییرات DSM-5

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی و تغییرات DSM ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

19

سنجش بالینی

نظریه های روان درمانی پروچاسکا

20

تحلیل رفتار کاربردی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

21

اصطلاح وابسته به فرهنگ

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی

22

تفاوت نشانه و علامت

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

23

نظریه هویت اجتماعی رابطه ای

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

24

انواع دیسلکسیا

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

25

DSM-5 – اختلالات گسستگی

آسیب‌شناسی روانی دکتر گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

 

 

درس روانشناسی رشد و شخصیت

سوال

موضوع

منبع

26

مونته سوری (دوره حساس)

خویی نژاد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

27

هانیز کوهات (روابط اشیا)

خویی نژاد ، گنجی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

28

نظریه رولومی (اضطراب بهنجار)

روانشناسی شخصیت - فیست

29

بندورا – تولمن (تمایز بین اکتساب و عملکرد)

هرگنهان

30

پیاژه (تفکر پیش عملیاتی)

تمامی منابع رشد ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

31

یونگ

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه نکته و تست

32

بندورا (مقایسه پیاژه و بندورا)

خویی نژاد ، کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

33

والتر میشل (عوامل موقعیتی)

روانشناسی شخصیت - فیست

34

استرنبرگ (هوش مؤلفه‌ای)

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

35

ویگوتسکی (نظریه گفتار)

خویی نژاد کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

36

فروید (عقده ادیب)

روانشناسی شخصیت - فیست ، جزوه نکته و تست

37

اریکسون (مراحل)

تمامی مراحل رشد ، جزوه نکته و تست

38

آرون بک (طرحواره)

نظریه های روان درمانی - کری

39

پیاژه اصل جبران

تمامی منابع رشد کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

40

جورج کلی (مفهوم دامنه)

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه نکته و تست

41

آزمون های شخصیت

روانشناسی شخصیت شولتز

42

آلپورت (انگیزش)

روانشناسی شخصیت شولتز

43

نظریه و مراحل ماهلر

خویی نژاد ، جزوه نکته و تست

44

نظریه سالیوان

روانشناسی شخصیت - فیست ، جزوه نکته و تست

45

اریک فرام (مکانیزم‌های دفاعی)

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

46

آلبرت بندورا (رویداد های غیر منظره)

روانشناسی شخصیت - فیست

47

والتر میشل (تناقص ثبات)

روانشناسی شخصیت - فیست

48

نظریه والن

کتاب رشد منصور ، روانشناسی رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

49

نظریه کلبرگ

تمامی منابع رشد

50

نظریه پیاژه (هوش)

تمامی منابع رشد

 

درس روانشناسی سلامت

سوال

موضوع

منبع

51

اختلال درد

سارافینو ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

52

استرس (نشانگان عمومی سازگاری)

سندرسون (فصل استرس)، سارافینو ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

53

اختلال غدد

سارافینو ، جزوه مؤسسه ، جزوه نکته و تست

54

اختلال های عصب شناختی

سندرسون (بیماری‌های مزمن)

55

هورمون ها – غدد داخلی

سارافینو، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

56

نظریه سلیگمن

نظریه‌های روان درمانی (پروچسکا)

57

آزمون میلون

آزمون‌ها (مارنات پاشا شریفی)

58

اختلات تغذیه

سارافینو، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

59

تیپ های شخصیتی

 سندرسون (شخصیت)، سارافینو

60

تیپ های شخصیتی

سندرسون (شخصیت)، سارافینو

61

نظریه یونگ

نظریه‌های شخصیت

62

آسیب‌شناسی روانی

تمامی منایع آسیب شناسی

63

نظریه پسخوراند زیستی

سارافینو، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

64

بیماری های مزمن - ایدز

سندرسون (بیماری‌های مزمن) ، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

65

نظریه هانس - سلیه

سندرسون (استرس) ، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

66

رویکردهای مقابله‌ای

سندرسون (استرس) ، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

67

حمایت اجتماعی

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

68

نظری‌های استرس و حمایت اجتماعی

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

69

نظریه‌های درد

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

70

مفاهیم اولیه سلامت

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

71

مکانیزم‌های دفاعی بیماری‌ها

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

72

مدل زیستی روانی - اجتماعی

سندرسون، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

73

نظریه عادات بهداشتی

سارافینو، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

74

نظریه عمل مستدل

سندرسون (نظریه‌های تغییر)، سارافینو، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

75

نظریه هانس سلیه

سندرسون (استرس) ، کتاب سلامت (محمدی – عالمی)

 

درس نوروسایکولوژی

سوال

موضوع

منبع

97،96،95،94،82،79،76

ساختمان کارکرد و زیست شیمی سلول عصبی

داوود معظمی و کارسون

90، 77

بازتاب

کارلسون

100، 99، 93، 91، 88، 87، 86، 81، 80، 78

ساختار مرکزی مغز و آسیب‌های مغزی

داوود معظمی و کارسون

92، 85، 83

داروها / انتقال دهنده سیناپسی

داوود معظمی و کارسون

97

زیست - شیمی رفتار

داوود معظمی و کارسون

89

نظریه پردازان شیمی

داوود معظمی و کارسون

84

گفتار و اخلالات گفتار

داوود معظمی و کارسون

 

 

 

ورود به سامانه