دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد سال 95

 

تجزیه و تحلیل سوالات کنکور دکتری روانشناسی عمومی

 "دانشگاه آزاد سال 95"

درس روانشناسی عمومی

سوال

موضوع

منبع

1

مبانی زیستی و عصبی

فصل دوم کتاب هیلگارد، تست‌های کتاب ارشد انتشارات فرهنگ (مؤلف محمدی – صادقی) و منبع اصلی هیلگارد

2

مبانی زیستی و عصبی

فصل دوم کتاب هیلگارد، تست‌های کتاب ارشد انتشارات فرهنگ (مؤلف محمدی – صادقی) و منبع اصلی هیلگارد

3

پیاژه

فصل سه هیلگارد ، جزوه نکته و تست

4

اینزورث

فصل سه هیلگارد ، جزوه نکته و تست

5

حافظه

فصل هفتم هیلگارد جزوه نکته و تست

6

حافظه

فصل هفتم هیلگارد ، جزوه نکته و تست

7

نقش‌پذیری

فصل یک و سه هیلگارد ، جزوه نکته و تست

8

فصل 1 (کردار شناسی)

منبع هیلگارد، سوالات پیش‌بینی شده در کلاس‌های نکته و تست و کلاس درسی

9

مقایسه خواب REM و NREM

فصل ششم هیلگارد ، کتاب چکیده هیلگارد (محمدی – صادقی)

10

روانشناسی شخصیت

شولتز، هورنای، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

 

11

 

انگیزش و هیجان

روانشناسی عمومی- سانتراک

چکیده روانشناسی عمومی (محمدی – صادقی)، مطرح شده در کلاس درسی و نکته و تست

12

روانشناسی شخصیت

شولتز – یونگ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

 

13

 

اصل تقویت

فصل هفتم هیلگارد

چکیده روانشناسی عمومی (محمدی – صادقی)،

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

14

گشتالت

فصل پنجم هیلگارد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

15

حافظه

فصل هشتم هیلگارد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

16

نفوذ اجتماعی

فصل هجدهم هیلگارد، جزوه کلاسی جزوه نکته و تست

17

احساس و ادراک

فصل چهار و پنج هیلگارد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

18

زبان

سوال استنباطی و مفهومی از فصل نه هیلگارد

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

19

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی مبحث اختلالات شخصیت

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

20

خطاهای ادراکی

فصل چهار هیلگارد ، سوالات ارشد سراسری – کتاب چکیده هیلگارد ( محمدی و صادقی)

21

حافظه و نظریه‌های فراموشی

فصل هشت هیلگارد ، سوالات ارشد سراسری – کتاب چکیده هیلگارد ( محمدی و صادقی)

22

آزمونهای‌ هوش

فصل دوازده هیلگارد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

23

آزمون هوش

کتاب مارنات پاشا شریفی، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

24

مفهوم زبان

سوال استنباطی و مفهومی از فصل نه هیلگارد

25

خطای ادراکی

فصل پنجم هیلگارد، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

 

 جمع بندی نهایی:

  • منابع اصلی: هیلگارد
  • منبع کمک آموزشی: چکیده هیلگارد ( محمدی – صادقی) – انتشارات فرهنگ
  • چکیده جزوات نکته و تست

 

سوالات رشد و شخصیت:

- نظریه فروید 5 سوال

- نظریه پیاژه 2 سوال

- مفاهیم اولیه رشد 3 سوال

- والن 1 سوال

- یونگ 1 سوال

- هنری موری 1 سوال

- اریک فرام 2 سوال

- راجرز 2 سوال

- مازلو 1 سوال

- رویکرد صفات 1 سوال

- اریکسون 2 سوال

- مارسیا 1 سوال

- هورنای 1 سوال

- ماهلر 1 سوال

- نظریه‌های زبان 1 سوال

منابع: تقریباً از منابع رشد سؤال آمده است.

با خواندن یک منبع انتشارات فرهنگ (مؤلف: محمدی) جوابگوی تمامی سوالات می‌توانستید باشید. 

 

درس رشد و شخصیت

سوال

موضوع

منبع

26

مبحث نهاد فروید

اصول سه گانه رشد شخصیت فروید که در تمامی منابع

رشد و شخصیت این تست وجود دارد.

27

نظریه راجرز

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

28

نظریه هنری موری

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

29

نظریات صفات

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

30

آسیب‌شناسی DSM

کتاب DSM – 5 انتشارات ارجمند (رضاعی)

31

اریک فرام

روانشناسی شخصیت شولتز

32

مفاهیم اولیه رشد

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ، فصل یک

33

نظریه فروید

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ، فصل یک

34

اریکسون

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ، فصل یک

35

پیاژه

جزوه نکته و تست استاد محمدی

36

نظریه پیاژه

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ

37

اینزورث

کتاب رشد (محمدی) فصل دو انتشارات فرهنگ ، جزوه نکته و تست

38

نظریه والن

روانشناسی رشد ، جزوه نکته و تست

39

مفاهیم اولیه رشد

پاپالیا ، خویی نژاد

40

نظریه‌های زبان

خویی‌نژاد ، روانشناسی (محمدی) انتشارات فرهنگ  ، جزوه نکته و تست

41

مبحث پرخاشگری

فصل نه لورابرک

42

نظریه فروید

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ، تمامی منابع رشد

43

نظریه یونگ

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

44

نظریه اریکسون

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ ، تمامی منابع رشد

45

جیمز مارسیا

کتاب رشد (محمدی) انتشارات فرهنگ مبحث نوجوانی

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

46

فروید و مکانیزم‌های دفاعی

روانشناسی شخصیت شولتز

 نکته قابل پیش‌بینی و سوالات احتمالی نکته و تست

47

نظریه کارن هورتای

روانشناسی شخصیت شولتز

48

نظریه مزلو

روانشناسی شخصیت شولتز

49

اریک فرام

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

50

نظریه راجرز

روانشناسی شخصیت شولتز ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

 

 

درس روانشناسی کودکان استثنایی و مرضی کودک

سوال

موضوع

منبع

51

اختلالات کروموزمی

کودکان استثنایی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

52

اختلالات خلقی - کودکان

آسیب‌شناسی روانی هالجین  ، DSM-5جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

53

اختلالات عصبی - رشدی

آسیب‌شناسی روانی هالجین  ، DSM-5جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

54

اختلالات عصبی - رشدی

آسیب‌شناسی روانی هالجین  ، DSM-5جزوه کلاسی، جزوه نکته و تست

55

اختلالات عصبی - رشدی

آسیب‌شناسی روانی هالجین  ، DSM-5جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

56

آسیب‌های مغزی – عصبی رشدی

کودکان استثنایی پرویز شریفی درآمدی، جزوه نکته و تست

57

اختلالات کروموزمی

کودکان استثنایی میلانی فر ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

58

اختلالات عصبی - رشدی

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

59

اختلالات عصبی - رشدی

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

60

اختلالات کروموزمی

جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

61

اختلالات کروموزمی

بهداشت روانی احدی ، جزوه کلاسی ،جزوه نکته و تست

62

اختلالات شنوایی

کتاب کودکان استثنایی (سیف نراقی) ، جزوه نکته و تست

63

اختلالات گفتاری

کتاب کودکان استثنایی (هالاهان کافمن)، جزوه نکته و تست

64

اختلالات بینایی

کتاب کودکان استثنایی (هالاهان کافمن)، جزوه نکته و تست

65

مفاهیم اولیه کودکان استثنایی – عقب ماندگی ذهنی

بهداشت روانی احدی ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

66

اختلالات عصبی - رشدی

DSM-5 فرزین رضاعی انتشارات ارجمند

67

اختلالات یادگیری – عصبی رشدی

کودکان استثنایی دکتر گنجی، جزوه نکته و تست

68

مفاهیم اولیه آسیب شناسی روانی

سوال استنباطی و مفهمومی، آسیب شناسی روانی

69

اختلالات و آسیب‌شناسی

کودکان استثنایی میلانی فر ، جزوه کلاسی

 

70

اختلالات تغذیه

کودکان استثنایی میلانی فر ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

71

آسیب شنوایی و بینایی

کتاب کودکان استثنایی (هالاهان کافمن) ، جزوه کلاسی ، جزوه نکته و تست

72

اختلالات عصبی - رشدی

کودکان استثنایی میلانی فر ، جزوه نکته و تست

73

عقب ماندگی ذهنی

بهداشت روانی احدی

74

اختلالات ژن غالب

بهداشت روانی احدی ، جزوه نکته و تست

75

فلج مغزی

جزوه کلاسی

 

 

ورود به سامانه