دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سوالات درس آمار و روش تحقیق در کنکور دکتری روان شناسی سال 96، 97 و 98

تحلیل سوالات درس آمار و روش تحقیق در کنکور دکتری روان­شناسی سال 96، 97 و 98

 

آمار و روش 96

آمار و روش 97

آمار و روش 98

1) تحلیل واریانس

1) همبستگی

1) احتمالات

2) همبستگی

2) احتمالات

2) رگرسیون

3) نمودارها در آمار توصیفی

3) رگرسیون

3) تحلیل واریانس

4) همبستگی و رگرسیون

4) برآورد

4) تحلیل واریانس

5) مفاهیم آمار استنباطی

5) اندازه رشد

5) شاخص­های گرایش مرکزی

6) منحنی نرمال

6) آزمون t

6) شاخص­های پراکندگی

7) آزمون t

7) شاخص­های پراکندگی

7) برآورد

8) آزمون t

8) آزمون­های ناپارامتریک

8) همبستگی و رگرسیون

9) تحلیل واریانس

9) آزمون­های ناپارامتریک

9) شاخص­های پراکندگی

10) متغیرها

10) روش تحقیق آزمایشی

10) رگرسیون

11) روش تحقیق آزمایشی

11) مفاهیم آمار استنباطی

11) روایی و پایایی

12) روش تحقیق آزمایشی

12) مسئله و فرضیه پژوهش

12) روش­های نمونه­گیری

13) مسئله و فرضیه پژوهش

13) روش تحقیق آزمایشی

13) تحقیقات کیفی

14) تحلیل واریانس

14) روش تحقیق آزمایشی

14) روش­های نمونه­گیری

15) روش تحقیق آزمایشی

15) تحقیقات کمی و کیفی

15) فراتحلیل

16) روش تحقیق پیمایشی

16) روش تحقیق قوم نگاری

16) روش تحقیق آزمایشی

17) روش تحقیق پیمایشی

17) تحقیقات کیفی

17) روش تحقیق آزمایشی

18) برآورد

18) روایی و پایایی

18) تحقیقات کیفی

19) روش تحقیق آزمایشی

19) روش­های نمونه­گیری

19) روش تحقیق آزمایشی، پیمایش و همبستگی

20) روش تحقیق آزمایشی

20) روش تحقیق آزمایشی

20) متغیرها

 
 

عنوان مبحث

96

97

98

1) تحلیل واریانس

3

1

2

2) رگرسیون

1

1

3

3) آزمون t

1

2

1

4) آزمون­های ناپارامتریک

-

2

-

5) تحقیقات کیفی

-

3

2

6) روش تحقیق آزمایشی

5

4

3

7) برآورد

1

1

1

8) منحنی نرمال

1

-

-

9) مفاهیم آمار استنباطی

1

1

-

10) شاخص­های گرایش مرکزی

-

-

1

11) شاخص­­های پراکندگی

-

1

2

12) روش­های نمونه­گیری

-

1

2

13) مسئله و فرضیه پژوهش

1

1

-

14) متغیرها

1

-

1

15) فراتحلیل

-

-

1

16) همبستگی

2

1

2

17) احتمالات

-

1

1

18) نمودارها

1

-

-

19) روش تحقیق پیمایشی

2

-

1

20) روایی و پایایی

-

1

1

 
 
درس آمار و روش تحقیق از ابتدا در کنکور دکتری مورد سوال بوده است. از سال 96 از این درس 20 سوال طرح می­شود که این سوالات بخش­های آمار و روش تحقیق را شامل می­شوند. همان­طور که در سوالات 96 تا 98 دیده می­شود تعداد سوالات آمار تقریبا با تعداد سوالات روش تحقیق برابر است. در درس آمار تعداد سوالات محاسباتی کمتر شده و از سوی دیگر سوالات تحلیلی و مفهومی افزایش یافته­اند. بر اساس تحلیل سوالات سه سال اخیر فصول مهم این درس عبارتند از تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون، تحقیقات کمی و کیفی و روش تحقیق آزمایشی.
ورود به سامانه