دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پرسشنامه Tedium Measure(TM) Burntout 2

طریقه استفاده : شما در این صفحه مدرجی که در دست دارید تخمین بزنید که درجه وضعیتی قرار دارید .
1 هرگز درست نیست – 2- خیلی بندرت – 3- اغلب -4- بعضی اوقات -5- به کرات 6- اگثر ا"- 7- همیشه .
1 شما خسته هستید ؟ 1...2...3...4...5....6...7....
2 شما احساس می کنید که تحت فشار قرار دارید ؟ 1...2...3...4...5...6...7....
3 شما از نظر جسمی کفته هستید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
4 شما کوفته هیجانی یا "عاطفی" هستید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...

5 شما به پایان رسیدید ؟ 1...2...3...4...5...6...7....

6 شما بد شانس هستید ؟ 1...2...3...4...5...6...7.....
7 شما احساس زیاد کار کردن می کنید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
8 شما بریدید؟ 1...2...3...4...5...6...7...
9 شما احساس اسیر بودن می کنید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
10 شما احساس بی ارزشی می کنید ؟ 1....2...3...4...5...6...7...
11 شما از همه چیز متنفر هستید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
12 شما آزورده هستید ؟ 1....2...3...4...5...6...7....
13 شما در مورد دیگران نا راحت و یا نا امید می شوید ؟ 1....2...3...4...5...6...7...
14 شما احساس ضعیفی و عاجزی می کنید ؟ 1....2...3...4...5...6...7....
15 شما احساس نا امیدی می کنید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
16 شما احساس امتناع کردن می کنید ؟ 1...2....3....4...5...6...7...
17 شما ترس دارید ؟ 1....2....3...4...5...6...7....
جمع کل .....
1 شما یک روز خوب دارید ؟ 1...2...3...4...5...6...7...
2 شما خوش شانس هستید ؟ 1....2....3....4....5....6....7....
3 احساس فعالی می کنید ؟ 1...2...3...4...5..6...7....
4 شما احساس خوشبینی می کنید ؟ 1...2...3...4...5...6...7....
جمع کل .....
امتیازات سوال A, B را جداگانه جمع کنید و نتیجه عدد 32 را از کا تا لوک B کم کنید . و ارزش آخر یکنواختی نامیده می شود .
3-2 امتیاز در حال حا ضر خطر Burnout مشخص نمی باشد . بیشتر از 4 تا 3 امتیاز هنوز نشانه ای از Burnout نیست . ولی چرا امکان فشار استرسی وجود دارد . 5 امتیاز و بیشتر بطور واضح Burnout دیده میشود .
منبع
www.erfolgsschritte.de : تنظیم Hartke Coaching&Consulting 2007

ورود به سامانه