دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های نکته و تست دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ترم پاییز 94

 

برنامه کلاس های نکته و تست دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

 ترم پاییز 94

ردیف

نام درس

گرایش

تاریخ

روز/ساعت

استاد

1

فیزیولوژی (نوروسایکولوژی) (کد 1)

بالینی

94/10/24

پنج شنبه / 14 تا 20

پیری

2

رشد (کد 1)

بالینی

94/10/25

جمعه/ 8 تا 14

محمدی

3

آسیب (کد 1)

بالینی

94/10/25

جمعه / 14 تا 20

محمدی

4

رشد (کد 2)

بالینی

94/10/28

دوشنبه / 8 تا 14

محمدی

5

آسیب (کد 2)

بالینی

94/10/28

دوشنبه / 14 تا 20

محمدی

6

فیزیولوژی (نوروسایکولوژی) (کد 2)

بالینی

94/10/30

چهارشنبه / 14 تا 20

پیری

7

متون تخصصی

بالینی

94/11/01

پنج شنبه / 8 تا 14

نادری

8

روانشناسی بالینی

بالینی

94/11/01

پنج شنبه / 14 تا 20

عالمی

9

ارزشیابی شخصیت و آزمونهای شناختی

بالینی

94/11/02

جمعه / 8 تا 18

کشاورز

 
ورود به سامانه