دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

امتیازات پژوهشی و آموزشی در مصاحبه دکتری روانشناسی

امتیازات پژوهشی و آموزشی در مصاحبه دکتری

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)

دیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1- مقالات علمی - پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3-برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

 

22 امتیاز

هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

 

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

 

برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

مقالات علمی - ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6  امتیاز

هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

۴ امتیاز

خارجی تا ۲  و داخلی ۱ امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴ امتیاز

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

۴ امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

 

جمع کل

۴۰ امتیاز

 

 

جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز)

دیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا ۶ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا 5 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۳ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

11

مدرک زبان معتبر

۸ امتیاز

طبق جدول مرتبط با زبان

 

جمع کل

30 امتیاز

 

 

 

 امتیاز مدرک زبان : همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

IELTS

TOEFL :IBT

TOEFL :CBT

TOEFL :IBT TOLIMO

امتیاز تخصصی

۸۰-۱۰۰

 و بالاتر 8  

۱۱۰-۱۲۰

۲۷۰-۳۰۰

۶۳۷-۶۷۷

8

۷۵-۷۹

7/5

۱۰۲-۱۰۹

۲۵۳-۲۶۹

۶۰۷-۶۳۶

7

۷۰-۷۴

۷

۹۴-۱۰۱

۲۴۰-۲۵۲

۵۸۷-۶۰۶

6

۶۵-۶۹

6/5

۷۹-۹۳

۲۱۳-۲۳۹

۵۵۰-۵۸۶

5

۶۰-۶۴

۶

۶۰-۷۸

۱۶۸-۲۱۲

۴۹۵-۵۴۹

4

۵۵-۵۹

5/5

۴۶-۵۹

۱۳۷-۱۶۶

۴۵۰-۴۹۴

3

۵۰-۵۴

۵

۳۵-۴۵

۱۰۸-۱۳۶

۴۲۰-۴۴۹

2

۴۵-۴۹

5/4

۲۹-۳۴

۹۳-۱۰۷

۳۹۳-۴۱۹

1

 

 

ورود به سامانه