دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تست آسیب شناسی

شخصیت های وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه در کدام مورد تفاوت نشان میدهند؟
 

شیوه ادراکی

خلاقیت

هوش هیجانی

خویشتنداری

 

پاسخ گزینه ۳

.اشخاصی که وابسته به زمینه اند جذب دیگران میشوند، یادگیرندگان نابسته به زمینه ترجیح میدهند که تنهایی کار کنند

 

آسیب شناسی روانی

ورود به سامانه