دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

فیزیولوژی نوروسایکولوژی

بخش ها و شیارهای مغز :

هر نیمکره دارای سه سطح است
1- #سطح_فوقانی
2- #سطح_داخلی که توسط داس مغزی ایجاد می شود
3- #سطح_تحتانی که در قسمت تحتانی نیمکره های مخ قرار دارند .

:four_leaf_clover: در سطح نیمکره ها چین ها و شیارهای زیادی دیده می شود که باعث افزایش سطح قشر هر نیمکره می گردد. قشر مخ یا کورتکس به ضخامت2 تا5 میلی متر سطح خارجی نیمکره های مغز را پوشانده و چین خورده میباشند. درجائیکه جمعیت سلول ها زیاد است قشر خاکستری ضخیم می شود ودر جائیکه جمعیت سلول ها کمتر است این قشر نازکتر است.

:large_blue_circle: قشر خاکستری مخ از نظر عملکردی : به سه ناحیه قابل تقسیم است
:four_leaf_clover:1- نواحی حسی : دریافت پیام های ورودی از اندام های حسی
:four_leaf_clover:2- نواحی حرکتی : کنترل حرکات ارادی
:four_leaf_clover:3- ، نواحی ارتباطی : ارتباط نواحی حسی و حرکتی و مسئول تفکر ، هوش حافظه ، قضاوت ، یادگیری ، زبان ، شخصیت و .... است.

:four_leaf_clover: #عقده_های_قاعده_ای نقش مهمی در هماهنگی حرکات دارند.
:four_leaf_clover: سطح خارجی نیمکره های مخ سطحی است وسیع ومحدب که در مجاورت کاسه سر قرار گرفته و توسط سه شیار به چهار لوب #پیشانی، #آهیانه، #گیجگاهی و #پس_سری تقسیم شده است. این شیارها عبارتند از

1- #شیار_رولندو_یا_مرکزی: که لوب پیشانی و آهیانه را از هم مجزا می کند

2- #شیار_سیلویوس_یا_جانبی: که لوب گیجگاهی و پیشانی را از هم جدا می سازد

3- #شیار_آهیانه_پس _سری :. که لوب آهیانه را از پس سری مجزا می کند
:four_leaf_clover:هر لوب توسط شیارهای کم عمق به شکنج تقسیم می شود . به برآمدگی ها #گیروس و فرورفتگی ها #سالکوس گفته می شود.

ورود به سامانه