دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

چشم انداز یک ساله ویژه کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

مصاحبه با علیرضا محمدی مدیر دپارتمان روانشناسی نگاره

چشم انداز یک ساله ویژه کنکور دکتری رواشناسی و مشاوره
ورود به سامانه